De strijd tegen oneerlijk werk en sociale fraude in de agrarische sector is geen exclusief terrein van vakbonden en opsporende en justitiële instanties van overheden. Ook de werkgeversorganisaties in EU-verband in de agrarische sector maken zich er druk om en vinden dat actie nodig om eerlijk werk en goed werkgeverschap te bevorderen.

Dat bleek tijdens een COPA-conferentie over ‘decent work’ (eerlijk werk) die het afgelopen weekeinde in Amsterdam is gehouden. Met de conclusies en aanbevelingen wil de Sociale Commissie van COPA, de koepel van landbouworganisaties in de EU, verder aan de slag richting agrarische ondernemers, maar ook naar Europese en nationale overheden en instellingen.       
De landbouworganisaties wijzen alle praktijken van oneerlijk werk en sociale fraude op nationaal en internationaal niveau af. Ze leiden immers tot scheve en oneerlijke concurrentie met bedrijven die wél volgens de regels werken. Ook de positie van de betrokken werknemers wordt negatief beïnvloed en daarmee vaak ook de hoogte van hun loon.

Minister Lodewijk Asscher (SZW) gaf als gastspreker aan wat in het kader ‘decent work’ moet gebeuren. Hierbij staat het bevorderen van het gelijke speelveld in EU, ook op sociaal terrein, in het belang van werkgevers en werknemers centraal. Hij gaf blijk van waardering voor de COPA-commissie die problemen EU-breed adresseert en nadenkt over manieren om oneerlijk werk aan te pakken. Volgens hem kan dat alleen als ook sociale partners hun verantwoordelijkheid nemen: zij kennen de praktijk, de belangen en de spelers in het veld.

Albert Jan Maat, voorzitter van het organiserende LTO Nederland, gaf onomwonden aan wat zijn agenda in politiek Den Haag en Brussel is: het bevorderen van een gelijk speelveld op sociaal terrein in de EU. Hiertoe dient in alle EU-lidstaten een wettelijk minimumloon ingevoerd te worden, gekoppeld aan hun welvaartsniveau in de betrokken landen.

Een open, interne markt is sterk verbonden met wat op sociaal terrein tussen de EU-landen wordt afgestemd. Dit bevordert ook vormen van detachering die zijn gebaseerd op meer gelijke voorwaarden voor dienstverleners voor arbeid. De Europese Commissie heeft hiervoor onlangs voorstellen gedaan waar COPA nog een reactie op zal geven.

Een van de gezamenlijke conclusies in Amsterdam was dat er niet meer regels en voorschriften nodig zijn, maar juist effectievere regels die goed inspelen op de praktijk. Tegenover ‘eerlijk werk’ staat fraude, onderbetaling van personeel, ondeugdelijke arbeidsomstandigheden in alle EU-landen. De aanpak ervan begint bij scherpe definities van eerlijk werk en sancties bij overtredingen. De conclusies en aanbevelingen worden in COPA-verband nog verder uitgewerkt.

In dat verband is weer belangrijk hoe Brusselse en nationale regels zich tot elkaar verhouden en wat private organisaties zelf vanaf de werkvloer met elkaar regelen en afspreken zoals in cao’s, afspraken over arbeidsomstandigheden, huisvesting en dergelijke.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 24 mei 2016 - 17:32