Een belangrijk speerpunt van de NFO is het beleid omtrent het vaststellen van de hoogte van de WW-premie. De NFO wil dat, wat betreft deze vaststelling, het principe van kostenmaker is kostendrager wordt toegepast. Dus de hoogte van de premie afstemmen op de uitgaven die uit het WW-fonds verricht moeten worden.

Om dit te bereiken moet de premie voor arbeid die korter duurt dan een jaar omlaag en de premie voor arbeid die langer dan een jaar omhoog. Inmiddels heeft het ministerie van SoZaWe de WW-premie voor 2016 definitief vastgesteld. Voor korte arbeid wordt deze 6,06 procent en voor langer durende arbeid 1,02 procent. Piekarbeid blijft in de categorie korte arbeid. Dus de hoge premie. Dit jaar (2015) is de premie voor korte arbeid 7,47 procent en voor langere arbeid 0,98 procent. Piekarbeid valt dit jaar onder de hoge premie. De WW-premie voor korte arbeid gaat 1,41procent omlaag en die voor langere arbeid met 0,04 procent omhoog. Voor de fruitsector een stap in de goede richting omdat ze met veel kortdurende arbeid minder WW-premie gaat betalen. Niet gunstig is dat voor piekarbeid nog de hoge premie betaald moet worden.

Wat wilde de NFO voor 2016? Voor het werkloosheidsdeel wilde de NFO toe naar  een verhouding van langdurende en kortdurende arbeid van 1:5 in 2016. Cumula (de loonwerkers) en de VNG (de hoveniers) hebben dit geblokkeerd. Zij willen daar pas in 2019 op uitkomen. Dit is hun standpunt na een recent overleg tussen de voorzitters van VNG, Cumula en LTO Nederland over dit punt. Dit is te laat en dit zet te weinig zoden aan de dijk.

NFO  is overigens zeer verontwaardigd over het standpunt van de loonwerkers en de hoveniers.

Ook bij het hanteren van een verhouding van 1:5 zijn we nog lang niet zo ver dat het kostenmaker kostendrager principe voor wat betreft de WW-premie is ingevoerd.

De NFO gaat verder met dit dossier en heeft in LTO-verband aangedrongen op het bewandelen van andere wegen als de huidige paden leiden tot onvoldoende oplossing.

Er is een werkgroep ingesteld die de alternatieven voor het huidige systeem gaat onderzoeken. In ieder geval wil de NFO dat onderzocht wordt of het mogelijk is dat, bijvoorbeeld, gelijkgerichte openteeltensectoren een eigen fonds gaan hebben waarbinnen zij zelf de hoogte van de WW-premie kunnen vaststellen en afstemmen op de schadelast. En de NFO wil binnen dat fonds ook realiseren dat piekarbeid onder de lage premie gaat vallen. De werkgroep is begonnen met haar werkzaamheden om op tijd het huiswerk klaar te hebben vóórdat de discussie over de premievaststelling voor 2017 begint.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 februari 2016 - 12:33