Op het arbeidsfront zijn tal van veranderingen op komst die invloed hebben op de arbeidskosten voor de fruitteler. Voor de wachtgeldpremie bracht Colland een advies uit voor 2013. De premie blijft gelijk aan de premie in 2012. Voor de pensioenpremie is voor 2013 en volgende jaren een akkoord afgesloten met de vakbeweging.

Wat betreft de WW-premie adviseerde Colland aan het UWV om de premie voor 2013 gelijk te houden aan de premie van 2012. Dit betekent voor 2013 een premiepercentage van 6,44 procent voor arbeid die korter duurt dan een jaar, dus inclusief gelegenheidswerk, en een premie van 0,89 procent voor lange dienstverbanden. De motivaties om de premie niet te laten stijgen, zijn de toch al hoge lasten voor de werkgever en op 1 januari 2014 komt er een gewijzigde financieringsystematiek voor de WW-premie waardoor het onzeker is of de huidige reserves voor onze sector behouden blijven. De minister van SoZaWe moet nog instemmen met het uitgebrachte advies. De NFO kan zich er in vinden.

Wat de BPL-pensioenpremie voor 2014 en verder betreft, is een principeakkoord afgesproken met CNV en FNV. Dit was noodzakelijk omdat de huidige premie van 19,5 procent van de pensioengrondslag niet aan de eisen voldeed van de Nederlandse Bank. DNB eist een premie die bijdraagt aan herstel van een pensioenfonds met een dekkingstekort. Dit houdt in dat de premie moet worden verhoogd of de regeling moet worden versoberd. De cao-partijen hebben woensdag 17 oktober een principeovereenkomst, dat aanvullend is op het akkoord van 2010, afgesloten. Een principeakkoord omvat de volgende hoofdelementen: de pensioenleeftijd gaat per 1 januari 2013 naar 67 jaar; het opbouwpercentage voor de werknemers gaat naar 1,95 procent; een versobering van de VPL-regeling (VUT, Prepensioen en Levensloopregeling) en de tijdelijke overheveling, tot en met 2021, van een deel van de werkgeverspremie van VPL gaat naar de basispremie. De pensioenpremie voor werknemers gaat ook omhoog (zie tabel). Tevens wordt vanaf 1 januari 2013 het levensverwachting aanpassingsmechanisme ingevoerd. Dit betekent dat de verbeterde levensverwachtingen worden doorgegeven in de vorm van minder indexatie.

 

 

Dit bericht is geplaatst op maandag 5 november 2012 - 15:00