Werken er BBL’ers of deeltijdstudenten op uw bedrijf? Kijk dan of u in aanmerking komt voor de Subsidieregeling Praktijkleren! Deze subsidieregeling – die sinds 3 juni jongstleden weer is opengesteld – verstrekt tegemoetkomingen in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of student. De regeling moet zorgen voor beter opgeleid personeel, dat beter is voorbereid op de arbeidsmarkt. 

De regeling richt zich onder andere op de volgende leerlingen:

De voorwaarden van de regeling verschillen per opleiding.

In alle gevallen is het van belang dat uw bedrijf een door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend leerbedrijf is. Ook moet er sprake zijn van een geldige en ondertekende leerwerkovereenkomst (vmbo) of praktijkleerovereenkomst (mbo). Daarnaast gelden er voorwaarden voor het aantal praktijkuren en schooluren.

Het maximale subsidiebedrag voor het schooljaar 2023-2024 is €2.700 per praktijk- of leerwerkplaats. De subsidie vraagt u per jaar aan, na afloop van het schooljaar.

Extra subsidie voor de landbouw

Naast de reguliere subsidie voor praktijkleren is er extra subsidie mogelijk voor erkende leerbedrijven die een mbo BBL-leerwerkplek aanbieden in een aantal specifieke sectoren, waaronder de landbouw. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding in het betreffende schooljaar. Het beschikbare budget wordt per gerealiseerde begeleidingsweek verdeeld over alle leerplaatsen die in aanmerking komen voor de toeslag.

Subsidieaanvragen

U kunt de subsidie aanvragen via de website van RVO. Dit is mogelijk tot en met 17 september 2024, 17.00 uur.

Bron: Werkgeverslijn Land- en tuinbouw

Dit bericht is geplaatst op donderdag 13 juni 2024 - 16:30