De provincie Noord-Holland en de EU stellen vijf miljoen euro beschikbaar om het netwerk van belangrijke landschapselementen – dan gaat het bijvoorbeeld om houtwallen, natuurvriendelijke oevers en kruidenrijke akkerranden – in het buitengebied van de provincie uit te breiden. Dit netwerk van landschapselementen is volgens de provincie onder andere belangrijk voor de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap.

Bestemming subsidie

De regeling is bedoeld voor samenwerkingsverbanden van agrariërs (minimaal twee), waaronder fruittelers. Het gaat om investeringen die helpen bij onder andere herstel en aanleg van:

  • houtwallen en –singels, elzensingels, (knot)bomen en –bomenrijen, heggen, struweelhagen en -randen, tuunwallen, half- en hoogstamboomgaarden, hakhoutbosjes, grienden, bosjes, eendenkooien;
  • natuurvriendelijke oevers, rietzomen en kleine rietpercelen, poelen, wielen, (cultuurhistorische) sloten;
  • botanische hooilandranden en –weideranden, kruidenrijke akkerranden, bloemenblokken en keverbanken, bloemdijken, insectenrijke graslandranden;
  • (historische) dijken met beplanting.

Subsidieregeling

Vanaf 4 september tot 29 november 2024 is het mogelijk om subsidie aan te vragen. Er is in totaal € 5 miljoen beschikbaar. 43% van dit bedrag wordt gefinancierd vanuit Europa, 57% wordt betaald door de provincie Noord-Holland.

Het gaat om het onderdeel niet-productieve investeringen op landbouwbedrijven. Deze regeling komt voort uit het Nationaal Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (NSP-GLB). Op Subsidies – Provincie Noord-Holland vindt u de actuele subsidieregelingen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 27 juni 2024 - 16:35