Dit jaar zijn een aantal gebieden in Nederland voorlopig extra aangewezen als ‘nutriënten verontreinigde-gebieden’ (NV-gebieden). De minister heeft aangekondigd om op 1 januari 2024 tot een definitieve vaststelling van de NV-gebieden te komen. Diverse maatregelen treffen in eerste instantie vooral melkveehouders, maar fruittelers nog niet. Echter, voor alle teelten, dus ook fruitteelt, geldt dat per 2025 de totale stikstofgebruiksnorm verlaagd wordt met 20%, ten opzichte van november 2021. In 2022 waren de gebieden zand zuid, zand centraal en löss aangewezen als NV-gebieden. In 2023 zijn daar de werkgebieden van de waterschappen Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta (voor het deel dat nog niet was aangewezen in 2022) aan toegevoegd. Dit is al ruim 40% van het Nederlandse landbouwareaal. Afhankelijk van de definitieve beoordelingssystematiek en het schaalniveau dat LNV aanhoudt, zullen aanvullende gebieden aangewezen worden per 2024. Wat onvermijdelijk lijkt, is dat het aangewezen areaal zal toenemen en daarmee een groot deel van Nederland als met nutriënten verontreinigd bestempeld zal worden. De NFO vindt dat inzage en duidelijkheid op welke wijze deze gebieden aangewezen worden belangrijk. Voor fruittelers is het nodig dat snel duidelijk wordt of zij in de NV-gebieden hun bedrijf hebben.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 31 oktober 2023 - 16:49