Na jaren lobby is bereikt dat er meer ruimte komt om met organische rijke meststoffen de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Tegelijkertijd zijn, om de risico’s van uit en afspoeling te verlagen, de tijdsperiode waarin drijfmest en zuiveringsslib ingezet mag worden verkort.
Op zand- en lössgronden is de uitrijdperiode van vaste strorijke mest met één maand verruimd. De periode wijzigt dus van 1 februari tot en met 1 september naar 1 januari tot en met 1 september. Er mag dus al vanaf 1 januari vaste strorijke mest worden uitgereden in plaats van vanaf 1 februari. Voor andere vaste mestsoorten blijft de uitrijperiode op 1 februari staan. Op klei en veengronden veranderd er niets en blijft de mogelijkheid om het gehele jaar door vaste mest uit te rijden

Naast deze voor de fruitteelt beperkte verruiming gaan meerdere meststoffen met veel organische stof vanaf nu minder zwaar meetellen voor de fosfaatgebruiksnorm. Het fosfaat in GFT- en Groencompost telt voor 25 procent mee in de fosfaatgebruiksnorm en het fosfaat in champost en vaste strorijke mestsoorten telt voor 75 procent mee. Daarbij geldt wel een minimum van 20 kg fosfaat per hectare uit deze meststoffen. Daarnaast is het maximum afhankelijk van de fosfaatgebruiksnorm van het perceel. Het verzoek van de NFO om ook Bokashi en mest uit stallen met houtsnippers mee te nemen in deze regeling is niet overgenomen.

De eerste uitrijddatum voor drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib op bouwland schuift een maand op. Dat mag nu vanaf 16 maart in plaats van 16 februari. Gewassen die vroege bemesting nodig hebben zijn uitgezonderd van het verbod op het gebruik van drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib in de periode van 16 februari tot en met 15 maart. Bij de consultatie afgelopen zomer heeft de NFO ingebracht dat bij fruitgewassen, met name de biologische teelten, bemesting voor 16 maart nodig is. Op basis hiervan is fruitteelt (alle fruitsoorten) in de bijlage van de regeling opgenomen als vroege teelt. Hierdoor is het toegestaan om vanaf 16 februari drijfmest uit te rijden in de fruitteelt. Als voor 16 maart drijfmest wordt uitgereden is het nodig om uiterlijk 24 uur voordat de drijfmest uitgereden wordt dat via Mijn percelen door te geven op welk perceel bemest wordt en welke teelt daar geteeld wordt.

Tenslotte is de regeling van rustgewassen ingegaan. Het telen van rustgewassen wordt verplicht op alle landbouwgronden op zand- en lössgrond. Eens per 4 jaar moet een rustgewas geteeld worden. Ingebracht is dat dit voor meerjarige teelten onmogelijk. Hierdoor is ook opgenomen dat deze regeling niet geldt voor teelten die langer dan de rotatieperiode, te weten vier jaar, op een perceel staan.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 februari 2023 - 16:42