Coronavirus

NFO krijgt van haar leden vragen over het coronavirus en wat de invloeden hiervan op de bedrijfscontinuïteit , omgang met personeel op de fruitbedrijven en op geplande NFO bijeenkomsten.
Op deze pagina staat belangrijke informatie en nuttige links waarvan u gebruik kunt maken. Bij nieuwe informatie wordt u via de NFO-website en/of nieuwsbrieven op de hoogte gehouden.
NFO participeert met LTO in de Taskforce Arbeid inzake Corona. Hierin worden problemen geïnventariseerd en samen aan oplossingen gewerkt.

 

Webinar en factsheet coronamaatregelen
Op 27 mei organiseert de NFO een webinar van 19:00-19:30uur. We haken dan direct in op de actualiteit en gaan in op hoe je veilig deze tijd kan blijven doorgaan met je bedrijf. Het webinar is interactief er kunnen vragen worden gesteld.  Je kunt inloggen op de webinar via deze link (die op dat tijdstip actief wordt). Tevens wordt dan de ‘Coronamaatregelen praktische uitwerking voor fruitteeltbedrijven gepresenteerd’.

Op deze pagina treft u per onderwerp meer informatie

Formulier voor schaderegistratie Coronacrisis

Vignet grensarbeiders België naar Nederland

Geplande NFO-bijeenkomsten afgelast. Videobellen als optie

Nieuwe steunmaatregelen kabinet (werktijdverkorting is een andere regeling geworden)

Grenssituaties binnen Europa

Personeelsproblemen en 1,5 meter protocol

Geen overdracht van coronavirus via voeding

Noodmaatregelen

Licentieverlenging

Voorbereiding op verloop coronacrisis

Personeel

Handige links voor het laatste nieuws

Formulier voor schaderegistratie Coronacrisis

De NFO probeert de gevolgen zo veel mogelijk te beperken samen met onze partners. Onze sector maakt onderdeel van de voedselketen. De afzet loopt bij de meeste deelsectoren nog goed door als is bij kleinfruit wel sprake van lagere prijzen door het verlies van de horeca markt. Naast behoud van afzet gaat de grootste zorg uit naar de beschikbaarheid van arbeidskrachten.
In  Nederland wordt gewerkt aan noodfondsregelingen en ook wordt een beroep gedaan op de EU. De NFO is daarbij betrokken. Het is nog onduidelijk of deze er komen en hoe die eruit gaan zien. Als u al schade heeft of die verwacht is het van belang dat alle schade die sinds week 11 is ontstaan, nauwgezet en bewijsbaar wordt vastgelegd door ondernemers.  Voor meer informatie zie het formulier en de handleiding.

 

Geplande NFO-bijeenkomsten afgelast. Videobellen als optie

De komende weken stonden er diverse NFO-bijeenkomsten gepland. De NFO volgt de informatie vanuit het RIVM en tot 1 juni vinden er geen evenementen plaats. Indien u toch graag ‘live’ wil overleggen met uw collega’s, adviseur of NFO-afdeling dan kunt u ook online video vergaderen. Handige programma’s hiervoor zijn de apps Google Meet en Zoom. Dit kunt u installeren op alle mobiele apparaten

Afgelast/aangepast

– Interpera 23 t/m 25 juni wordt verzet naar 2021
– ALV van de NFO wordt verzet naar 12 november, voorafgaand aan de Kennisdag in Tiel
– Prognos (5 t/m 7 augustus). Organisator WAPA publiceert uiteraard wel de EU-oogstraming)
– De organisatoren van de jaarlijkse Open dag op Proeftuin Randwijk bekijken naar een aangepaste invulling van de dag

 

Nieuwe steunmaatregelen kabinet (werktijdverkorting is een andere regeling geworden)

Het kabinet heeft laten weten veel te zullen doen voor ondernemers die in de knel komen door de gevolgen van de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Ook op RVO kunt u de maatregelen teruglezen. Dit zijn de belangrijkste maatregelen:

  • Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (voorheen werktijdverkorting)De Overheid heeft afgelopen dinsdag een regeling afgekondigd om werkgevers tegemoet te komen in de loonkosten bij plotselinge terugval van omzet. Deze regeling kan ook in de Fruitteelt van belang zijn of komen. Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming oplopend tot 90% van de loonsom. Voorwaarden zijn dat er in het bedrijf geen verdere bedrijfseconomische ontslagen vallen en dan er een omzet daling van tenminste 20%. Het ministerie van Sociale Zaken is deze regeling nog nader aan het uitwerken. De exacte datum wordt door hen zo snel als mogelijk kenbaar gemaakt. De NFO zal u dan informeren.
  • Er hoeft tijdelijk geen belasting te worden afgedragen voor btw en loonbelasting. Deze maatregel is bedoeld om de liquiditeit binnen de onderneming te versterken.
  • Financiële ondersteuning als crisismaatregelen Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat de overheid borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De aangepaste BL-regeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden. Deze borgstelling kunt u direct bij uw financier aanvragen. Ook nemen diverse banken, waaronder Rabobank en ABN Amro, maatregelen om  hun zakelijke klanten door de crisis te helpen. Een meest voorkomende maatregel is een uitstel van betaling van maximaal een half jaar. Ook daarvoor moet u bij uw bank terecht.
  • Er komt een noodfonds voor bedrijven die ondanks de bovengenoemde steunmaatregelen het hoofd niet boven water weten te houden. Denk aan het volledig wegvallen van de omzet, oogstverliezen en andere soorten schades. Dit noodfonds moet nog worden omschreven.

 

Grenssituaties binnen Europa

Klik hier voor alle Europese landeninformatie op een rij wat betreft de grenssituaties. Let op, de situatie van uur tot uur kan verschillen. Kunnen geen rechten aan ontleend worden.

De NFO zette enkele documenten op een rij welke een werknemer bij zich moet hebben om de grens te kunnen passeren. Voor deze categorie geldt dat het van toegevoegde waarde KAN zijn als ze bij de grenzen kunnen laten zien dat ze aan de slag gaan in de voedselketen / een zogenaamde vitale sector. Daarom adviseert de NFO/LTO om het volgende te mailen naar de werknemers met het verzoek dat uit te draaien en bij zich te hebben tijdens de reis:

– Een scan van de door de werkgever getekende arbeidsovereenkomst.
– Een getekende werkgeversverklaring waarin staat waar de werknemer gaat werken in de voedselketen. Daar zijn geen formele documenten voor. We hebben echter een format voor een dergelijke verklaring opgesteld. Deze in beschikbaar in het Nederlands, Duits, Pools, Engels, Bulgaars, Roemeens en Hongaars.
– Voor Duitsland adviseren wij deze pendler verklaring te gebruiken. We hebben een Nederlandse Invulinstructie gemaakt voor deze pendler verklaring.

Polen
Poolse medewerkers die terugkeren naar Polen hoeven niet meer verplicht 14 dagen in quarantaine. De quarantaine geldt voor Polen die na verblijf in buitenland terugkeren naar hun eigen land. Een uitzondering bestaat voor mensen die de grens vanuit een EU-land met Polen zijn overgestoken voor zakelijke, professionele of educatieve doeleinden. Poolse ingezetenen  die in Nederland gewerkt hebben, vallen onder deze uitzondering. Aan de grens wordt om bewijsmateriaal gevraagd dat aantoont dat mensen in Nederland hebben gewerkt. Wij adviseren hiervoor een kopie van de arbeidsovereenkomst mee te nemen alsmede een werkgeversverklaring. Daar is geen formeel document voor (bijvoorbeeld vanuit de Poolse overheid). De Taskforce Arbeid heeft echter wel een format voor een dergelijke verklaring opgesteld. Deze is beschikbaar in het Nederlands, Duits, Pools, Engels, Bulgaars, Roemeens en Hongaars.

Duitsland
Bondsminister Klöckner kondigde op 3 april aan dat om voldoende seizoenarbeid te garanderen de regels voor de inzet van buitenlandse arbeiders worden versoepeld. Er worden in Duitsland voor de maanden april en mei per maand 40.000 seizoenarbeiders toegelaten. Samen met de binnenlandse tijdelijke werkkrachten moet daarmee de vraag naar 100.000 seizoenarbeiders tot eind mei gefaciliteerd worden. Om de gezondheidsrisico’s voor de werknemers en de lokale bevolking te beperken, moeten buitenlandse seizoenarbeiders in groepen naar de regio’s reizen (individuele reizen zijn niet toegestaan). Lokale autoriteiten zijn verantwoordelijk om de werknemers conform de huidige hygiëne maatregelen op te halen van het vliegveld en naar de bedrijven te vervoeren. De werknemers moeten conform de huidige quarantaine-regeling voor 14 dagen afgezonderd wonen en werken van andere teams. Voor huisvesting worden regelingen getroffen, het maximale aantal personen per huisvesting wordt gehalveerd.
Voor Duitsland adviseren wij deze pendler verklaring te gebruiken. We hebben een Nederlandse Invulinstructie gemaakt voor deze pendler verklaring.

België
De Vlaamse landbouw- en tuinbouworganisatie Boerenbond wil naar Duits en Frans voorbeeld dat de federale overheid de regelgeving mbt de inzet van tijdelijk werklozen versoepelt. Gezien het dreigende tekort aan seizoenarbeiders moet het voor tijdelijke werklozen financieel aantrekkelijker worden om in de landbouw aan de slag te gaan. Momenteel verliezen ze dan hun uitkering. België telt nu al meer dan 1 miljoen tijdelijke werklozen. In april heeft de landbouw 15.000-20.000 seizoenarbeiders nodig en in mei 25.000-30.000, waarvan 80% uit het buitenland komt. Het huidige tekort aan seizoenarbeiders wordt op 25% geschat, maar in mei loopt dat waarschijnlijk op tot 50%.

Personeelsproblemen

NFO participeert met LTO in de Taskforce Arbeid inzake Corona. Hierin worden problemen geïnventariseerd en wordt samen aan oplossingen gewerkt. Er zijn twee platforms ingericht die kunnen helpen bij het vinden van werknemers: werkenindelandentuinbouw.nl en helponsoogsten.nl.
Zijn er vragen, signalen of problemen over arbeid/personeel, neem dan contact op met NFO-beleidsmedewerker Martijn Donker, bij voorkeur via mail.

 

Geen overdracht van coronavirus via voeding

Er is geen bewijs dat voedsel een bron is om het nieuwe coronavirus over te dragen. Coronavirussen hebben een dier of mens nodig om in leven te blijven en te groeien. Dat kan niet in voedsel. (Bron: Voedingscentrum)

Noodmaatregelen

NFO en LTO vragen de overheid om 4 verschillende noodmaatregelen te nemen:
1. Regeling Borgstelling Landbouw versneld te verruimen en open te stellen
2. Een nieuw Noodfonds Land- en Tuinbouw dat ondersteuningsmaatregelen biedt voor boeren en tuinders die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen.
3. Samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties pleiten NFO en LTO voor brede en stevige maatregelen gericht op behoud van werk, inkomen en ondernemerschap.
4. Maatregelen gericht op beschikbaarheid van voldoende arbeidskracht

Licentieverlenging

Landbouwminister Carola Schouten heeft op 3 april een update gegeven over spuitlicenties. Mocht uw bewijs van vakbekwaamheid na 16 maart 2020 verlopen en u hebt vanwege de Corona-beperkingen niet voldoende bijscholingsbijeenkomsten kunnen volgen, dan zal de overheid hier een coulance-regeling op toepassen. Dit betekent dat u in de genoemde situatie uw werkzaamheden conform uw Bewijs van Vakbekwaamheid tot nadere communicatie kan blijven uitoefenen. Een nadere uitwerking van deze coulance-regeling volgt binnenkort

 

Voorbereiding op verloop coronacrisis

NFO en LTO adviseren, stel nu een noodplan op. Het is belangrijk te voorkomen dat essentiële werkzaamheden op je bedrijf stil komen te liggen als gevolg van ziekte. Breng in kaart welk werk echt door moet gaan en welke mensen hierbij betrokken zijn. Zijn er voldoende mensen die elkaar kunnen vervangen? Kun je zelf worden vervangen? Welk werk kan worden doorgeschoven naar de lange termijn? Is het mogelijk om bepaalde werkzaamheden elders uit te voeren?
Tref daarnaast voldoende hygiënische maatregelen

Brochure VNO-NCW
Hoe kun je als bedrijf op een gezonde en veilige manier het beste omgaan met eventuele gevolgen van het coronavirus? VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN hebben een brochure geschreven hierover. De adviezen, tips en handreikingen gaan in hoofdzaak over het treffen van hygiënische maatregelen, het gaande houden van het bedrijf, in- en uitgaande reizen, de rol van de bedrijfsarts, thuis werken etc. Ook is een hoofdstuk opgenomen over de arbeidsrechtelijke consequenties.

 

Personeel en 1,5 meter protocol

De NFO heeft posters ontworpen met daarop voor werknemers de coronarichtlijnen in het Pools, in het Engels en in het Nederlands. De poster sluit aan bij het protocol dat de NFO samen met de Taskforce Arbeid van LTO Nederland, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen en Stigas heeft opgesteld. Het protocol bevat maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De aanwezigheid van het virus heeft ook gevolgen voor uw personeel, klanten, etc. Op de website van logistiek vereniging evofenedex leest u meer informatie over meest gestelde vragen en antwoorden aangaande personeel. Zoals, ‘Ik heb nu veel minder werk, mag ik werknemers naar huis sturen? Of ‘Hoe moet ik omgaan met chauffeurs op mijn bedrijf die uit een risicogebied komen’? Of ‘Mag ik de temperatuur van mijn medewerkers meten om zo te controleren of ze koorts hebben?’ Of ‘Mijn medewerker wil thuisblijven uit angst voor besmetting. Mag dat?’

Stigas en Glastuinbouw Nederland hebben enkele handige informatiepagina’s gemaakt met praktische informatie in het Nederlands, Engels en Pools.
klik hier voor een Poolse instructieposter over hygiënemaatregelen, handig om op te hangen in de kantine.

Handige links voor het laatste nieuws

–  MKB Servicedesk heeft een gratis advieslijn geopend (voor coronagerelateerde ondernemersvragen), je hoeft geen lid te zijn om vragen te stellen: 088-3523109.
– Werkgeversorganisatie VNO-NCW
– Veelgestelde vragen voor medewerkers vanuit Stigas
-Actuele vragen en antwoorden (hygiëneregels) vanuit RIVM
– Ondermeer actueel overzicht van aantal besmettingen via RIVM
– Vragen over werkgeverszaken bij Algemene Werkgeversvereniging Nederland, kortweg AWVN
– Instructieposter voor op de werkvloer
Poolse instructieposter

De overheid heeft een landelijk nummer voor alle vragen over het Coronavirus: tel. 0800-1351

 

 

FMC: Begin optijd met Coragen