Afgelopen maandag had de NFO overleg met het ministerie van LNV over de mogelijkheid van bemesting in de teeltvrije zone. Sinds 1 maart zijn er bufferstroken langs oppervlaktewater waarop niet bemest mag worden; geen dierlijke mest, geen kunstmeststof en geen bladmeststof. De standaardafstanden langs watervoerende sloten zijn 5 of 3 meter. In meerdere situaties is het mogelijk om de bufferstrook die geldt voor de bemesting terug te brengen naar 3 meter, 1 meter of tot 50 cm.  Zie ook https://www.rvo.nl/onderwerpen/bufferstroken. Welke breedte voor uw perceel geldt is ingetekend in mijnPercelen. Controleer deze goed!

Binnen de reeds lang bestaande teeltvrije zone is meer toegestaan dan in de nieuw geïntroduceerde bufferstroken. Het is in de teeltvrije zone voor de fruitteelt toegestaan om te bemesten tot 25 cm vanaf de insteek, terwijl dat in de bufferzone niet is toegestaan. Daarnaast is het toegestaan om de halve gewasrij van de fruitbomen die zich boven de 3 meter teeltvrije zone bevindt te behandelen met bladmeststoffen, ook dit is niet toegestaan in de bufferzone.

Onduidelijkheid gaf de informatie op de RVO-site die stelt dat versmalling niet mogelijk is als de teeltvrije zone breder is dan de bufferstrook. Dan geldt de breedte van de teeltvrije zone. Deze is voor grootfruit minimaal 3 meter.

De NFO vindt deze generieke inperking van de mogelijkheid tot versmalling van de bufferzone onterecht. Afgelopen maandag is in het overleg met LNV geconcludeerd dat de versmalling van de bufferzone wel mogelijk is voor de fruitteelt, omdat voor bemesting in het activiteitenbesluit een zone geldt van 25 cm en deze niet geldt voor de gehele teeltvrije zone van 3 meter. Dus ook voor fruitaanplanten op kleinere topografische percelen geldt de regeling voor versmalling van de bufferzone.

Deze uitleg maakt ook duidelijk dat op grote percelen, die niet in aanmerking komen voor een versmalling van de bufferzone, de striktere regels van de bufferzone wel ingegaan zijn dit jaar. Concreet betekent dit dat de eerste 3 of 5 meter niet bemest mag worden, niet op het deel van de zwartstrook dat in de bufferzone valt en niet op het deel van de boom die zich boven de bufferzone bevindt, dus ook geen bladmeststoffen op dit deel van de boom. Het is niet verplicht om de fruitbomen op de rand van de bufferzone te rooien, maar voor een goede gewasverzorging is wel een meter ruimte nodig. Hierdoor wordt de praktische teeltvrije zone op grote topografische percelen 4 of 6 meter.

Deze maand starten de overleggen om de teeltvrije zones en bufferzones uit de diverse wet- en regelgeving op elkaar af te stemmen. De inzet van de NFO is dat bomen die op de rand van de teeltvrije zone en/of bufferzone staan voldoende bemest en beschermd tegen ziekten en plagen kunnen worden.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 9 maart 2023 - 16:55