De NFO concludeert dat de versnelde invoering van mestmaatregelen, waar afgelopen dagen veel over te doen is, ook de fruitteelt treft. Minister Adema heeft vrijdag 20 januari bekend gemaakt dat de bufferstroken uit het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN) per 1 maart dit jaar ingaan. Deze maatregel was in eerste instantie uitgesteld tot 2024. Echter de Europese Commissie heeft extra voortvarendheid bij de Nederlandse overheid geëist.  De generiek verplichte bufferstroken uit de derogatiebeschikking worden per 1 maart 2023 ingevoerd. Deze is 3 meter langs alle watergangen, 5 meter langs Kaderrichtlijn waterlopen en ecologisch kwetsbare waterlopen en 1 meter langs een droge sloot. Deze afstanden mogen smaller als de bufferstroken meer dan 4% van het topografisch perceel is. Consequentie is dat op deze bufferstroken niet meer bemest mag worden, maar er mag nog wel een (hoofd-)gewas worden geteeld. Rooien is dan ook niet nodig. Wel vervalt een deel van de bemestingsruimte Tot nu toe gold voor de fruitteelt op basis van lobby werk van de NFO jaren terug, dat in de teeltvrije zone wel bemest mocht worden tot 25 cm vanaf de insteek. Doordat in de bufferzone niet bemest mag worden, is bemesting van de grasbaan, voor een sterke grasmat op de kopakker en/of lange zijde als die grenst aan het oppervlakte water maar gedeeltelijk of niet meer mogelijk. Ook bemesting op het deel van de zwartstrook die valt binnen de 3 resp. 5 meter brede bufferzone is niet meer mogelijk.

Daarnaast gaat per 1 oktober 2023 ook de vanggewasregel in met als verplichting vanggewassen op zand en löss te zaaien. Voor fruitteelt heeft dit geen gevolgen, omdat meerjarige teelten, zoals alle fruitsoorten op aangeven van de NFO hiervoor zijn vrijgesteld. Daarnaast heeft Europa aangedrongen op versnelling en verbreding van de aanwijzing van de met nutriënten verontreinigde gebieden, waar een scherper beleid moet gelden. Eind 2022 waren hiertoe reeds aangewezen het Zuidelijk en Centrale zandgebied en het lössgebied. Voor 2023 worden nu, afgedwongen door Europa, aanvullend gebieden aangewezen door te kijken naar in welke waterschappen gemiddeld de meerderheid van de waterlichamen niet voldoet aan de waterkwaliteit. Deze gebieden zijn de waterschappen Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta. Per 1-1-2024 zal de definitieve aanwijzing van de met nutriënten verontreinigde gebieden plaatsvinden. In de nutriënten verontreinigde gebieden zal per 2025 de gebruiksnormen voor stikstof met 20% omlaag gaan.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 24 januari 2023 - 16:57