De helft van de deelnemers aan de NFO-poll over omschakeling naar biologische teelt, vindt dat de vraag naar biologisch uit de markt moet komen, terwijl nog eens een derde biologische teelt te hoog gegrepen vindt.

Ook uit cijfers blijkt dat de Europese doelstelling om in 2030 op 25 procent van het landbouwareaal biologische te telen, niet realistisch is. In reactie op vragen van ChristenUnie-kamerlid Dik-Faber, noemt minister Schouten die doelstelling ‘ambitieus’.
De Nederlandse overheid heeft de laatste jaren breed ingezet op de omslag naar kringlooplandbouw als vorm van duurzame landbouw. Biologische landbouw is daar een voorbeeld van. Schouten: “Deze omslag wordt op verschillende wijzen ondersteund, bijvoorbeeld via het GLB, het Omschakelprogramma duurzame landbouw en aandacht voor duurzame voeding. Verder volg ik de ontwikkeling van het Biologische Actieprogramma van de Europese Commissie en onderzoek ik wat dit voor Nederland kan betekenen.”

Daarnaast werkt de minister aan het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw, waarvan het ‘Investeringsfonds Omschakeling’ naar verwachting in de loop van het voorjaar van start zal gaan. Met dit programma wil zij omschakelaars naar biologische landbouw steunen bij de financiering ervan. Dit als aanvulling op de reguliere borgstellingsregeling.

Dit bericht is geplaatst op maandag 1 maart 2021 - 16:44