Vanaf 1 maart kunt u weer de Gecombineerde Opgave invullen. Binnen het GLB is vastgelegd dat langs sloten en waterlopen bufferstroken aangehouden moeten worden waarop geen mest, gewasbescherming of biociden gebruikt mogen worden. De breedte van de strook varieert van 1 tot 5 meter en hangt af van het type waterloop, zie rvo.nl. Wanneer bufferstroken meer dan 4% van het topografische oppervlak van een perceel beslaan mogen deze worden afgeschaald. In tegenstelling tot wat in het artikel ‘Een grote groep telers moet goud kunnen halen’ in Fruitteelt 7 vermeld staat, is een bufferstrook volgens het Activiteitenbesluit van 3 meter veelal de standaard (en niet 4,5 meter zoals vermeld). Ondanks dat het afschalen van de bufferstroken vanwege het toepassen van gewasbescherming veelal niet interessant is, kan het wel extra bemestingsruimte bieden.

Daar waar bufferzones mogen worden afgeschaald naar 1 of 0,5 meter biedt dit extra bemestingsruimte. Wanneer bijvoorbeeld bomen op basis van het Activiteitenbesluit op 3 meter van de sloot moeten zijn ingeplant, mag een teler de halve gewasrij boven de teeltvrije zone behandelen met gewasbeschermingsmiddelen. Dezelfde halve gewasrij mag niet bemest worden als de zone niet versmald is. Ook daarom is het zinvol een smallere bufferstrook te hebben.
Overigens is de teeltvrije zone voor kleinfruit binnen het Activiteitenbesluit 0,5 meter.

Tijdens het webinar dat de NFO over het GLB organiseerde op 12 maart benadrukte John Bal van ZLTO/Arvalis dat het voor fruittelers dit jaar makkelijker is goud te halen binnen de eco-regelingen. Aan de eco-activiteiten drie activiteiten toegevoegd: precisie gewasbescherming, precisie bemesting en fertigatie. “Als je op helft van je bedrijf fertigeert en op andere helft grasland met kruiden hebt, heb je al genoeg om goud te halen”, vertelde hij. De mogelijkheid om kruidenrijk grasland te laten meetellen binnen de eco-regeling maakt dat veel fruittelers (net als vorig jaar) hoog kunnen eindigen binnen de eco-regelingen. In combinatie met een windscherm of een andere eco-activiteit is goud voor veel telers haalbaar.

Het webinar is terug te kijken via het Youtube-kanaal van de NFO.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 28 maart 2024 - 16:30