Op 10 juni is de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) door overheid gepubliceerd. De overheid wil via het NPLG invulling geven aan belangrijke EU-doelen. De focus ligt daarbij op de Vogel en habitatrichtlijn (N2000-stikstof), Kaderrichtlijn water (oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit), Nitraatrichtlijn (grondwaterkwaliteit) en klimaatdoelstellingen. De doelen worden vastgesteld door de nationale overheid en de uitvoering ligt bij de provincies. Gezien de doelen die de overheid wil bereiken via deze aanpak zal het NPLG zeker ook de fruitteeltsector raken.
De NFO zet in op praktische regelgeving waarbij bestaande regelgeving en uitvoeringsprogramma’s moeten worden gevolgd. De sector zit immers niet te wachten op nog meer regelgeving.

Het NPLG is een beleidsprogramma onder de Nationale Omgevingsvisie met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als opdrachtgevers. Het Rijk neemt in (de gebiedsprogramma’s van) het NPLG de gebiedsgerichte opgaven en maatregelen op voor natuur, stikstof, landbouw, water, bodem en klimaat. In het NPLG zijn de EU-verplichtingen leidend: Vogel- en Habitatrichtlijn, Kaderrichtlijn Water (KRW) en (onder meer) de Europese Klimaatwet voor broeikasgassen. In het coalitieakkoord is het hoofddoel van het NPLG vastgelegd; het toekomstbestendig ontwikkelen van het landelijk gebied. Naast reeds beschikbare budgetten komt er een transitiefonds landelijk gebied en natuur met daarin 24,3 miljard euro om tot en met 2035 financieel bij te dragen aan de genoemde internationale verplichtingen. De middelen zijn specifiek bedoeld om invulling te geven aan de nationaal wettelijk verplichte doelstellingen op het gebied van stikstof, klimaat en water.

De NFO wil dat bestaande regelgeving het vertrek punt is. Voor klimaat en water lopen bestaande uitvoeringsprogramma’s. Wat waterkwaliteit betreft scoort de sector bovendien al jaren goed.
Vanwege de samenhang met een toekomstbestendige ontwikkeling van de landbouw en het belang van voedselzekerheid komt het ministerie na het zomerreces met een Kamerbrief om perspectieven voor agrarische ondernemers te schetsen. De eerdere brief van minister Staghouwer over het perspectief voor de sector werd door de Tweede Kamer naar de prullenbak verwezen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 4 augustus 2022 - 14:49