Voor alle agrarische sectoren is veilig werken, veilig reizen en veilig wonen van belang. De overheid heeft regelgeving opgesteld om verspreiding van het virus te voorkomen. Vanuit het kabinet is ook aan de diverse sectoren om protocollen gevraagd, dus ook aan de land- en tuinbouw. Om die reden heeft de NFO met de Taskforce Arbeid van LTO Nederland,  FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen samen met Stigas hiervoor een Protocol opgesteld dat vanaf vandaag 23 april beschikbaar is.
Gerard van den Anker, voorzitter NFO: “Het is goed dat de sector zelf invulling geeft aan regelgeving in plaats van dat het van bovenaf wordt opgelegd. Veilig werken, reizen en wonen is nu nog belangrijker. De NFO heeft hier hard aan gewerkt en er is ook een heldere en werkbare aanpak gekomen: eerst kijken of bij de bron aanpak mogelijk is, en daar pas van afwijken als het echt niet anders kan. Dat geeft goede handvatten om ook werkbaar te kunnen blijven bijdragen aan de gezonde voedselvoorziening in Nederland.”

De NFO heeft een ‘fruitteelt 1,5 meter poster’ ontworpen, beschikbaar in het Nederlands. Engels en Pools volgen nog.

Duidelijke richtlijnen – basis voor maatwerk
Het protocol geeft werkgevers en werknemers duidelijke richtlijnen en worden geholpen om aan de regels van de overheid te voldoen. Daarnaast dient het protocol als basis voor maatwerkoplossingen per agrarische deelsector, dus ook voor de fruitteelt. De NFO zal via de Klankbordgroep arbeid maatwerkoplossingen gaan voorstellen en leden helpen met oplossingen bij toepassing van de richtlijnen. Als de actualiteit daarom vraagt, wordt het protocol aangepast. Een eerste aanpassing zal worden doorgevoerd zodra de overheid duidelijkheid geeft over het begrip ‘gezamenlijke huishouding’. Dat is weer van belang welke medewerkers met elkaar kunnen reizen en werken.
Het protocol besteedt, op initiatief van CNV Vakmensen en FNV Agrarisch en Groen, ook aandacht aan de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen van de coronacrisis voor werknemers.

Uitgangspunten
Uitgangspunten voor het protocol zijn:

  • de maatregelen van het RIVM
  • 1,5 m afstand houden
  • maximale bescherming van werkgevers en werknemers.

‘Arbeidshygiënische strategie’

Om te bepalen wat veilig werken tijdens de coronacrisis inhoudt, wordt de zogeheten ‘arbeidshygiënische strategie’ gehanteerd. Dit betekent dat je allereerst kijkt of je het risico bij de bron kan aanpakken. Pas als dat niet kan, neem je andere maatregelen. De maatregelen in dit protocol hebben verschillende niveaus. Maatregelen van een hoger niveau, moeten de voorkeur hebben boven maatregelen van een lager niveau. Een maatregel van een lager niveau is alleen toegestaan als daar goede redenen voor zijn (het ‘redelijkerwijs-principe’).

In de praktijk kan dat er op verschillende manieren uitzien. Een voorbeeld van veilig 1,5 meter uit elkaar werken op het perceel. Een voorbeeld van veilig werken aan de sorteerband, waar medewerkers dicht op elkaar staan en 1,5 meter afstand echt niet haalbaar is, bestaat uit: tussenschotten plaatsen. Wanneer zelfs dat niet mogelijk is, moet een persoonlijk beschermingsmiddel worden gedragen, dat is in de meeste gevallen een mondkapje.

Werkgevers en werknemers samen
Het Protocol geeft handvatten om veilig met de coronaregels van de overheid om te gaan. Dat is belangrijk omdat (potentiele) werknemers zullen vragen naar de veiligheidsmaatregelen. Maar ook dat bij een besmetting de kans groot is dat een hele ploeg van werknemers die meer kan werken.
Er wordt gehandhaafd op naleving van de RIVM regels, de boetes zijn fors. Naleving van het protocol helpt boetes te voorkomen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 23 april 2020 - 16:07