De NFO bevordert innovatie, kennisontwikkeling en -implementatie voor de Nederlandse fruitteelt door projecten te initiëren die tot doel hebben knelpunten in de gewasbescherming op te lossen, de teelt te verduurzamen of het economische perspectief van fruitteeltbedrijven te verbeteren. In dit artikel een overzicht van de projecten en samenwerkingsverbanden waarin de NFO participeert.

Gewasbescherming zal de komende jaren steeds meer een uitdaging gaan vormen. Behalve dat de NFO lobbyt voor behoud van een adequaat middelenpakket, stimuleert de NFO ook onderzoek naar gewasbescherming van de toekomst. Voorbeelden van projecten staan hieronder.

De oorworm is een belangrijke vijand van de perenbladvlo, maar hoe maak je een boomgaard nu aantrekkelijk voor dit nuttige beestje? Een groep Noord-Hollande fruittelers is hier onder leiding van WUR al langere tijd mee bezig. Richtingen waarin de telers werken, zijn een verbeterde bodemstructuur en het voedselaanbod in de nestfase van de oorworm. De bruingemarmerde schildwants is al op verschillende plaatsen in Nederland aangetroffen. Reden om het onderzoek naar dit insect in 2022 voort te zetten. Doelen van het project zijn meer inzicht verkrijgen in de verspreiding van de wants in Nederland, en meer kennis opdoen over zijn levenscyclus onder Nederlandse omstandigheden, over waardplanten en over monitoring, preventie en bestrijding.

Het project Ketenaanpak Vruchtboomkanker heeft veel kennis opgeleverd over de levenswijze en infectiemomenten van vruchtboomkanker tijdens alle productiefasen van de bomen en die van het fruit: van het entmateriaal tot en met de teelt in de boomgaard. Ook is onderzocht wat mogelijk waardplanten zijn voor vruchtboomkanker. Het project is in de afrondende fase. De volgende stap is om op basis van de onderzoeksresultaten verbeteringen aan te brengen in zowel de opkweek van vruchtbomen als het waarschuwingsmodel voor vruchtboomkanker.

Het onderzoek naar zwartvruchtrot en vruchtrot heeft veel kennis opgeleverd over de levenscyclus en levenswijze van schimmels die deze ziektes veroorzaken. De voorlopige resultaten van het onderzoek bieden zeker aanknopingspunten voor verbeterde bestrijdingsstrategieën en voor het verbeteren van waarschuwingsmodellen, al is de ideale oplossing nog niet gevonden. De NFO zal de resultaten in de loop van dit jaar naar buiten brengen. Om te stimuleren dat de nieuwste kennis ook in de praktijk toegepast gaat worden, is het Kennis op Maat project Plantgezondheid in het leven geroepen. Doel hiervan is ook dat verschillende sectoren kennis met elkaar gaan uitwisselen. Voor de fruitteelt zijn er binnen dit project inmiddels twee studiegroepen van start gegaan. Een daarvan houdt zich bezig met problemen rond schurft en een richt zich op kennisuitwisseling rond functionele biodiversiteit in en rond de boomgaard. Het initiatief voor het Kennis op Maat project Plantgezondheid komt van de NFO, samen met LTO, de BO Akkerbouw en LTO Glastuinbouw.

 

High Tech en precisieteelt

Sinds een aantal jaren is de NFO betrokken bij meerdere projecten die tot doel hebben nieuwe technologieën te ontwikkelen die bijdragen aan emissiebeperking, optimalisering van de teelt en – in de toekomst – het vervangen van een deel van de handmatige arbeid in de boomgaard.
Het project The Next Fruit 4.0 – waarin de NFO met ruim 30 partners participeert – heeft tot doel een aantal technologieën door te ontwikkelen voor de praktijk. Het gaat om precisiespuittechnologie op dopniveau, datamanagement en robotisering van snoei en oogst. In Fruitteelt 1-2022 staat hierover een uitgebreid artikel.
Het project Innovatie Emissieloze Toedieningstechnieken 4.0 (IET 4.0) werkt aan een verbeterde spuittechnologie met de focus op zoveel mogelijk depositie in de boom.
Het project Sensing the Soil bekijkt hoe met bodemscanners en bodemsensoren betrouwbare informatie kan worden verkregen over vocht, organische stof en nutriënten in de bodem van een perceel.
Het Kennis op Maat project Fruit 4.0: Precisiefruitteelt van onderzoek naar praktijk heeft tot doel de drempel voor toepassing van precisiefruitteelt te verlagen. In verschillende studiegroepen verdiepen in totaal 40 fruittelers zich onder andere in toepassing van cameratechnologie, precisiemaatregelen en het gebruik van data. Daarnaast worden er demonstraties en bijeenkomsten georganiseerd over precisiefruitteelt.

 

Samenwerking

Samen bereik je meer dan alleen. Daarom werkt de NFO in het kader van innovatie waar mogelijk samen met andere partijen. Hieronder een aantal voorbeelden.
Proeftuin Randwijk is dé plaats in Nederland waar onderzoek, advies en praktijk samenwerken aan onafhankelijke en praktijkgerichte innovatie en kennisontwikkeling. Het is ook de plaats waar fruittelers veel informatie kunnen halen.
In het platform FRUITVOORUIT.NL werkt de NFO samen met keten- en adviespartijen om de juiste focus en richting voor innovatie te bepalen; dit aan de hand van de zogeheten Teelt Innovatie Roadmap. Doel van het platform is dat alle partners zowel zelfstandig als gezamenlijk werken aan de uitvoering van deze Roadmap. Dat voorkomt dubbel werk en er ontstaat ruimte om elkaars netwerken te benutten. Omdat technologische ontwikkelingen wereldwijd snel gaan is de NFO partner in CaWaDu: een AgriFood innovatiecoalitie met partijen in Californië, Washington State en Nederland. Deze coalitie draagt onder andere bij aan het project The Next Fruit 4.0. Door samen te investeren en door kennis en ervaring van Nederlandse en Amerikaanse onderzoekers en bedrijven te bundelen, is de verwachting dat technologische oplossingen voor de fruitteelt sneller en beter tot stand komen.

Dit bericht is geplaatst op maandag 7 februari 2022 - 09:00