Het nieuwe GLB dat in 2023 ingaat is nog niet goed ingericht voor de kleine sectoren waaronder de fruitteeltsector. NFO-voorzitter Ron Mulders: “Als NFO vinden we dat alle sectoren op basis van dezelfde uitgangspunten moeten kunnen deelnemen aan het GLB. Dus voor alle sectoren moeten er haalbare maatregelen zijn om te kunnen deelnemen aan zowel de conditionaliteit als de eco-regeling. De NFO is hierover in gesprek met het ministerie van LNV”

Uit rondetafelgesprekken bij bedrijven in alle landbouwsectoren is gekeken naar knelpunten voor dit nieuwe beleid. Op basis van de huidige voorstellen blijken fruitbedrijven vrijwel niet aan de eco-regeling kunnen deelnemen. Dit blijkt ook duidelijk uit de praktijktoets waar ook enkele fruitteeltbedrijven aan hebben deelgenomen. Met name voor klimaat, bodem, water en landschap kunnen fruittelers nu te weinig punten halen. Voor het thema biodiversiteit lukt dat de fruitbedrijven wel allemaal. Volgens de NFO is het eenvoudig om met meer maatwerk wel aan de eco-regeling te kunnen voldoen. Als fruitteeltsector hebben we voldoende mogelijkheden om aan de verschillende doelstellingen van de eco-regeling te voldoen. De NFO heeft een lijst met circa 20 acties aangedragen om de regeling voor de fruitteeltsector uitvoerbaar te krijgen.

Europese GLB-gelden worden vanaf volgend jaar uitgekeerd bij hogere tegenprestatie. Er zijn straks de basisinkomenssteun, de zogenaamde conditionaliteit en de eco-regelingen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 23 juni 2022 - 16:40