Vanaf 1 april is het voor agrariërs in het gebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden weer mogelijk gebruik te maken van de subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor water en bodem. Agrariërs die de waterkwaliteit willen verbeteren kunnen vanaf die datum een aanvraag indienen bij het waterschap. Maatregelen die hiervoor in aanmerking komen zijn onder andere:

 • maatregelen ter voorkoming van erfafspoeling op basis van een bedrijfsscan (maatregel B42 t/m B47 BOOT-lijst);
 • Aanleg natuurvriendelijke oevers en/of waterbergingsoever, natte bufferstroken, (maatregel B37, B38 BOOT-lijst);
 • Aanleg droge bufferstroken (breder dan wettelijk voorgeschreven mest- en spuitvrij) (maatregel B36 BOOT-lijst).
 • Investeringen in precisiebemesting (maatregel B16 BOOT-lijst);
 • Investeringen voor spuitapparatuur of -technieken die verdergaand dan wettelijk verplicht (maatregel B24, B25 BOOT-lijst);
 • Investeringen die de verdichting van de bodem voorkomen, zoals aanleg vaste rijpaden op het perceel of de aanschaf van GPS/materieel; (maatregel B48 BOOT-lijst);
 • Uitvoeren bodemscan, aanschaf bodemvochtmeter en andere investeringen ten behoeve van ‘verbeterde goede landbouwpraktijk (maatregelen Categorie C BOOT-lijst);
 • Investeringen in beslissingsondersteunende systemen (BOS) op basis van bodemonderzoek aangevuld met beschikbare meetresultaten (maatregel A9 BOOT-lijst).

Het indienen van aanvragen kan tot en met 30 juni 2024. Afhankelijk van de interesse volgt goedkeuring dan wel loting. Is er nog budget over dan volgt een tweede ronde, hiervoor geldt het principe van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Maatregelen voor Klimaatadaptatie (openstelling najaar 2024)
Nieuw dit jaar is dat het waterschap ook subsidie beschikbaar stelt voor maatregelen voor klimaatadaptatie. De planning is om de subsidie voor deze categorie maatregelen in het najaar van 2024 open te stellen. Maatregelen waarvoor deze subsidie geldt zijn onder andere:

 • Investeringen in waterbesparende maatregelen, waaronder druppelirrigatie;
 • Aanpassen landschap om regenwater vast te houden en te infiltreren in de bodem;
 • Aanpassen watersysteem met structuren, waaronder aanleg greppels, infiltratievoorzieningen;
 • Water vasthouden door aanleg stuwen;
 • Maatregelen om de bodem te verbeteren met als doel het bevorderen van infiltratie van regenwater, langer vasthouden van water in de bodem om droogteproblemen tegen te gaan.

Verdere informatie volgt nog.

Watermakelaars adviseren over de regeling
De watermakelaars zijn er voor agrariërs om samen te bepalen hoe de subsidieregeling in hun voordeel kan werken. Zij begeleiden bijvoorbeeld bij het opstellen van een agrarisch waterplan. Voor advies en meer informatie kunnen agrariërs contact opnemen met een watermakelaar uit hun gebied.

De contactgegevens en meer informatie over de regeling zijn te te vinden op de pagina Subsidieregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 2 april 2024 - 16:49