Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap voor water en bodem’ weer open per vandaag, 2 april 2020. Fruittelers die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen, kunnen een aanvraag indienen bij het waterschap. De regeling is bedoeld om samen met het waterschap te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. De afgelopen twee jaar kon ook al een beroep gedaan worden op de regeling.
Er is dit jaar € 100.000,- beschikbaar voor maatregelen die de bodemdaling in het veenweidegebied remmen. Voor waterkwaliteitsmaatregelen is een bedrag van € 210.000 beschikbaar. Volgens Maarten Gerritsen, NFO-voorzitter regio Utrecht is in de afgelopen jaren door de fruitteeltsector nog relatief weinig gebruik gemaakt van deze regeling. “Deze subsidiepot is relatief klein en vooral melkveehouders schreven erop in.”
Fruitteler Robin van Lint uit Montfoort meldt dat hij vorig jaar gebruik maakte van de regeling voor de investering in een spuitcomputer en dit jaar plannen heeft voor de aanleg van fertigatie.
Op de lijst die het Hoogheemraadschap publiceert staan onder andere investeringen in precisiebemesting, bodemvochtmeters, GPS-materieel, aanleg van vaste rijdpaden en uitvoeren bodemscan genoemd.
Meer informatie is te vinden op de website van het hoogheemraadschap

Opgave
De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. Daarom is er in nauw overleg met de agrarische collectieven, LTO, NFO en waterschap Amstel Gooi en Vecht, deze stimuleringsregeling opgesteld voor duurzaam agrarisch waterbeheer voor de periode 2018-2021.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 2 april 2020 - 13:34