Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidieregeling voor agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen, per 1 mei 2019 weer open. Vanaf die datum kunt u een aanvraag indienen bij het waterschap.
Er is € 100.000,- beschikbaar voor maatregelen die de bodemdaling in het veenweidegebied remmen. Voor waterkwaliteitsmaatregelen is een bedrag van € 110.000 beschikbaar. De provincie Utrecht ondersteunt deze maatregelen met een extra bedrag van € 100.000,-. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden reserveert tijdelijk een bedrag van € 70.000,- voor aanvragen uit het gebied van het agrarisch collectief ‘Utrecht-Oost’. Zo stimuleren zij het aantal waterkwaliteitsaanvragen uit deze regio. Daar werd nog niet eerder een beroep op de regeling gedaan. Als dit bedrag niet op 15 augustus 2019 is toegekend, komt het resterende budget voor het gehele beheergebied beschikbaar.

Subsidie voor waterkwaliteit en bodem
Subsidie is mogelijk voor activiteiten in het landelijk gebied die een positief effect hebben op de waterkwaliteit en de bodem. Voorwaarde is dat ten minste twee agrariërs samen gebiedsgericht concrete, fysieke maatregelen nemen om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren. Gebiedsgericht wil zeggen in een waterhuishoudkundige eenheid, zoals een polder of een watergang. Voorbeelden zijn investeringen in spuittechnieken en maatregelen om erfafspoeling te voorkomen.
Ook activiteiten die het tempo van de veenbodemdaling remmen, komen in aanmerking voor subsidie. Voorwaarde is wel dat de percelen in de laagste 40% van het peilvak liggen. Hiermee leggen we de prioriteit bij de percelen die relatief al het meest zijn gedaald. Deze maatregelen kunnen een initiatief van één agrariër zijn, maar het mag ook in samenwerkingsverband.

Voor meer informatie en hulp bij het opstellen van uw plan, kunt u contact opnemen met een watermakelaar uit uw gebied, zie www.hdsr.nl/agrariers. Daar staat ook meer informatie over de regeling en de eigen bijdrage.
De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. Daarom is er in nauw overleg met de agrarische collectieven, LTO, NFO en waterschap Amstel Gooi en Vecht, een stimuleringsregeling opgesteld voor duurzaam agrarisch waterbeheer voor de periode 2018-2021.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 18 april 2019 - 19:52