De Baangerelateerde Investerings Korting wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken omdat blijkt dat er een kans is dat de Europese Commissie deze als ongeoorloofde staatssteun beschouwt. Ter compensatie stelt het kabinet stelt voor om de WW-premie voor werkgevers in 2021 te verlagen, zo mogelijk per 1 augustus 2021.
Met deze regeling worden de premiepercentages van de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (WW premie) geldend voor het jaar 2021 gewijzigd met ingang van 1 augustus 2021 voor alle werkgevers die niet per vier weken loonaangifte doen, en met ingang van 16 augustus 2021 voor werkgevers die per vier weken loonaangifte doen aan de Belastingdienst. De nieuwe percentages gelden voor de rest van het jaar 2021. Het premiepercentage van de lage premie, over het loon van werknemers met een vast contract, wordt verlaagd van 2,7% naar 0,34%, en het premiepercentage over het loon van andere werknemers wordt verlaagd van 7,7% naar 5,34%. Voor beide geldt dus een daling van 2,36 procentpunt. Het verschil tussen de hoge en de lage premie blijft vijf procentpunt.

De NFO meent dat nu de BIK-regeling juridisch niet mogelijk is er een andere oplossing moest komen om werkgevers tegemoet te komen. De NFO heeft aangedrongen op een oplossing via de WW. Dat lijkt nu te lukken: voor de rest van het jaar is er dan ook sprake van een stevige verlaging van de premie. Waar iedere teler met personeel voordeel van heeft.
De NFO blijft inzetten op een permanente verlaging van de werkgeverslasten. Onlangs is wederom aangegeven dat de premie voor ‘zuiver seizoenswerk’ in het laagste tarief moet komen, zeker nu er in de SER een definitie van dit soort werk is voorgesteld.
Voor intrekking van de BIK is een wetswijziging nodig. Het kabinet heeft dit wetsvoorstel aan de Raad van State voor advies aangeboden en zal het daarna zo spoedig mogelijk aan het parlement voorleggen. Wanneer de verlaging definitief is, zal de NFO hierover nader berichten.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 29 juni 2021 - 16:21