De Algemene Leden Vergadering van de NFO vindt dit jaar plaats op donderdag 12 november. Vanwege de coronapandemie is de in april geplande ALV uitgesteld naar het najaar. In verband met de recente maatregelen, vindt de ALV online plaats. De ALV begint om 16.00 en duurt tot 18.00 uur. Inloggen kan vanaf 15.45 uur. U kunt zich aanmelden voor de vergadering door een mail te sturen naar shervij@nfofruit.nl. U ontvangt dan tijdig een link waarmee u kunt inloggen om deel te nemen aan de vergadering.

 

Op de agenda staan de volgende punten:

 1. Opening door NFO-voorzitter, Gerard van den Anker
 2. Notulen Algemene Vergadering 2019
  Benoeming van twee leden voor het nazien van de notulen 2020
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag van de NFO over 2019
 5. Bespreken financiën en vaststellen contributie 2021
  Resultaat 2019 van de NFO
  Begrotingen van de NFO voor 2020 en 2021
  Contributie voorstel 2021
 6. Aanpassing statuten en huishoudelijk reglement en machtiging van de heer Koning om de statuten te laten passeren bij de instrumenterend notaris
 7. Benoeming en herbenoemingen NFO-hoofdbestuursleden en hun plaatsvervangers
 8. Lezing
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

 

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de ALV.