Op donderdag 12 november houdt de NFO voor haar leden de algemene ledenvergadering met aansluitend een lezing van Bernd Feenstra over Xenia Europe. Vanwege corona vindt deze online plaats van 16.00 tot 18.00 uur (inloggen vanaf 15.45 uur). De NFO nodigt u van harte uit om aan de ALV deel te nemen. NFO-leden kunnen aanmelden door een mailtje te sturen naar shervij@nfofruit.nl. U ontvangt dan enkele dagen voor de ALV een link voor de vergadering.

Agenda:

 1. Opening door NFO-voorzitter, Gerard van den Anker.
 2. Notulen Algemene Vergadering 2019;
  Benoeming van twee leden voor het nazien van de notulen 2020
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag van de NFO over 2019
 5. Bespreken financiën en vast stellen contributie 2021
 • Resultaat 2019 van de NFO
 • Begrotingen van de NFO voor 2020 en 2021
 • Contributie voorstel 2021.
 1. Aanpassing statuten en huishoudelijk reglement en machtiging van de heer Koning om de statuten te laten passeren bij de instrumenterend notaris.
 2. Benoeming en herbenoemingen NFO hoofdbestuursleden en hun plaatsvervangers.
 3. Lezing door Bernd Feenstra manager Xenia Europa: “ Xenia Europa: Een kwestie van Smaak”
 4. Rondvraag
 5. Sluiting