Provinciale Staten sprak woensdagavond veel waardering uit voor de manier waarop Betuwse telers zich in het drinkwaterreserveringsgebeieden debat mengen. De provincie komt voor een groot deel tegemoet aan de wensen. Blij zijn de fruittelers en boomkwekers er zeker niet mee, dat een enorm deel van de gronden in de Betuwe wordt aangewezen als reserveringsgebied voor de eventuele winning van drinkwater. Dit zorgt voor beperkingen in het gebruik en het legt een claim op een groot gebied, waarbij nog lang onzeker kan blijven waar het water in de toekomst daadwerkelijk gewonnen gaat worden. Maar in plaats van de kont radicaal tegen de krib te gooien, brachten zij vorige week met een ‘vriendelijke protest’ een plan met zeven punten naar het provinciehuis. Bijna alle fracties en ook de gedeputeerde geven nu aan deze punten in grote lijnen wel te willen omarmen.

Snel duidelijkheid
Allereerst gaat het erom dat de telers willen dat de plekken voor drinkwaterwinning zo snel mogelijk specifiek aangewezen worden. Zo kan de claim op de rest van het zoekgebied vervallen.
Of het echt lukt om binnen drie jaar 80 procent van de gebieden weer vrij te geven en om binnen vijf jaar de definitieve waterwingebieden aan te wijzen, zoals de telers willen, is de vraag. Maar alle fracties zien de noodzaak om de onzekerheid zo snel mogelijk weg te nemen. Ook gedeputeerde Peter van ’t Hoog ziet die urgentie. Waar hij aanvankelijk nog heel voorzichtig was in het toezeggen hiervan, geeft hij nu aan met een heel concrete planning te komen.
De provincie neemt het voortouw in het verdere onderzoek naar de meest geschikte plekken en wil dit zo snel als dat zorgvuldig mogelijk is afronden. Hoewel de indruk bij sommige statenleden was ontstaan dat waterbedrijf Vitens er niet in mee zal gaan, twijfelt de gedeputeerde daar niet aan. Wel maakt hij een voorbehoud wat betreft zaken die hij niet zelf in de hand heeft, zoals het behandelen van mogelijke bezwaren die tegen het aanwijzen van die gebieden worden ingediend.

Watertafel serieuze werkgroep
Ook voor de Betuwse Watertafel – het tweede grote thema van het zevenpuntenplan – is alom steun en waardering bij de Staten. Dit moet een overleg worden van alle belangrijke spelers in het gebied om tot een goed watersysteem te komen voor de toekomst. Daar speelt de drinkwaterwinning, maar ook klimaatverandering een rol in.
Geen praatclubje dat eens in de zoveel tijd bij elkaar komt maar een serieuze werkgroep die de uitdagingen aanpakt en daarvoor ook de nodige financiële armslag moet krijgen, drukken diverse statenleden de gedeputeerde op het hart. En ook dit punt onderschrijft hij.
Alleen op de vraag om in de reserveringsgebieden onder voorwaarden toch diepe boringen mogelijk te maken, is er aarzeling. Dit geeft mogelijk een groter risico op vervuiling van toekomstig drinkwater. Van ’t Hoog raadt daarom aan in ieder geval het oordeel van een expert mee te nemen, mocht Provinciale Staten hier op 5 juli toe besluiten.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 23 juni 2022 - 16:45