Vanaf 1 maart 2023 gaan de bufferstroken langs alle watergangen, zowel watervoerende als droge, in. Ook voor fruittelers hebben deze bufferstroken gevolgen. De breedte van bufferstroken, die ingevoerd zijn op basis van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn afhankelijk van het type watergang en de perceelsgrootte. In deze bufferstroken is bemesting niet toegestaan. RVO heeft de bufferstroken ingetekend in mijnPercelen

Breedte bufferstrook
Bufferstroken langs watervoerende waterlopen minimaal 3 meter.
Bufferstroken betreffen maximaal 4% van een perceel. Bij meer dan 4% zijn de terugvalopties:

  • Maximaal 1 meter;
  • Maximaal 0,5 meter waar het maximum van 1 meter ook de 4% overschrijd;

Bufferstroken langs waterlichamen aangewezen voor KRW (Kaderrichtlijn Water) minimaal 5 meter. Zie hier KRW-factsheets per waterschap. Ook hierbij is sprake van terugvalopties:

  • Naar 3 meter (in geval van 4% overschrijding);
  • Naar 1 meter als de sloot niet breder is dan 10 meter (in geval 4% overschrijding).

Bufferstroken langs ecologisch gevoelige waterlopen: minimaal 5 meter (hier is geen terugvaloptie).
Bufferstroken langs droge waterlopen, minimaal 1 meter (hier is geen terugvaloptie).

Bemestingsvrij
Voor de mestwet geldt dat de bufferstroken bemestingsvrij zijn, dus het oppervlakte van de bufferstrook wordt in mindering gebracht op het totale bedrijfsareaal waarop meststoffen mag worden toegepast. Bemestingsvrij geldt voor alle meststoffen, dus ook bekalken, bladmeststoffen en ijzerchelaat via de bodem. Voor de fruitteelt geldt in het activiteitenbesluit dat in de teeltvrije zone tot 25 cm vanaf de insteek bemest mag worden. Hierdoor is op smalle percelen die voldoen aan de 4% terugvaloptie en de bufferstrook 1 meter of 50 cm wordt, bemesting vanaf 1 meter resp. 50 cm van de watergang mogelijk.

Bufferstroken worden wel meegerekend als oppervlakte voor de basisbetaling van het GLB.

Mijn Percelen
In Mijnpercelen zijn 3 nieuwe kaartlagen opgenomen: Landschapselementen, Bufferstroken en Waterlopen. Er is onduidelijkheid ontstaan over de kaartlagen en of deze volledig kloppen met de werkelijke situatie. De RVO geeft aan dat ze zicht er bewust van zijn dat nog niet alle kaartlagen volledig kloppen. De bufferstroken zijn ingetekend op basis van de waterlopen. De grenzen van die waterlopen zijn ingetekend op basis van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT wordt landelijk bijgehouden door bronhouders zoals gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk, maar is niet volledig en niet geheel actueel. Voor nu is het advies van RVO om vast te houden aan de werkelijkheid. Bij de aanmelding van subsidies in de Gecombineerde opgave gaat u uit van de werkelijke situatie. Klopt het niet? Dan kan dat aangeven worden in de Gecombineerde opgave. Voor nu is het NFO advies om in de komende weken al eens in te loggen op mijnRVO om te controleren of de bufferstroken goed zijn ingetekend in de kaartlaag bufferstroken. Als geen wijziging wordt doorgegeven zal uitgegaan worden van de bufferstroken zoals ze staan ingetekend.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 februari 2023 - 16:35