Begin december wordt duidelijk wat het definitieve 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn wordt. Na een debat in de Tweede Kamer zijn meerdere moties aangenomen die belangrijke knelpunten voor de fruitteelt wegnemen. De NFO had in haar ingediende zienswijze aangedrongen op een werkbare aanpak voor meerjarige teelten en een forse aanpassing van de voorgestelde bredere bufferzones. De minister geeft in haar brief aan de Tweede Kamer aan dat meerjarige gewassen gaan vallen onder winterteelten, waarvoor minder voorschriften gelden voor vanggewassen. Daarnaast vervalt de verplichting voor rustgewassen in de kleiregio en veenregio. Tenslotte zal een leidraad opgesteld worden over bufferzones. Op basis van deze leidraad kunnen waterbeheerders bepalen in welke gebieden de huidige teeltvrije zones volstaan, waardoor geen extra zones nodig zijn. Tenslotte komt naast de generieke maatregelen ook een alternatieve maatwerkaanpak. De NFO ziet dat het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn op belangrijke punten is verbeterd en zal inpunt leveren bij de nadere concretisering in 2022.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 25 november 2021 - 14:59