Het gemiddelde fruittelersinkomen voor het oogstjaar 2021 wordt door Wageningen Economic Research (WER) geraamd op circa 45.000 euro per onbetaalde aje. Dat is, vanwege de gestegen energiekosten en lagere appelprijzen, lager dan voor het oogstjaar 2020. Toen kwam het gemiddelde inkomen volgens WER uit op 70.000 euro.

De naar buiten gebrachte inkomensvoorspellingen zijn met nadruk een raming. De berekening is gebaseerd op de afzet van fruit dat geteeld is in 2021, terwijl het afzetseizoen nog niet afgelopen is. Uiteraard is de spreiding rond het gemiddelde groot. Dat hangt ook samen met de activiteiten op het bedrijf. Bedrijven die ook inkomen halen uit het sorteren en verpakken van fruit van derden hebben daarmee ook een stabielere bron van inkomsten.


Daling van de inkomsten

De totale inkomsten per bedrijf worden geraamd op 540.000 euro (533.700 in 2020). De lagere inkomsten zijn met name te wijten aan de lagere productie van de peren en de lagere appelprijzen.
De Europese perenproductie in 2021 was uitzonderlijk laag. Ook in Nederland werden 15% minder peren geplukt dan in 2020. Omdat ook de voorraad van de vorige oogst aan het begin van het afzetseizoen 2021/22 geruimd was, startte het seizoen met hogere prijzen dan voorgaande jaren. Voor het gehele afzetseizoen is een prijsstijging van 18% geraamd ten opzichte van voorgaand jaar.
De Europese en ook Nederlandse appeloogst was juist hoger dan in 2020. De prijsverwachting is voor appels dan ook minder rooskleurig dan voor peren. Er is een prijsdaling van 21% geraamd voor het afzetseizoen 2021/’22 ten opzichte van vorig seizoen. Ook de onzekerheid vanwege de oorlog in Oekraïne maakt dat WER voorzichtig is met de opbrengstenraming.

Naast inkomen uit de verkoop van fruit haalt het gemiddelde fruitteeltbedrijf bijna 10% van de totale opbrengsten uit werk voor derden. Werk voor derden zoals sorteren en verpakken (overige opbrengsten) leverde in 2020 bijna 40.000 euro op.
In 2021 maakten fruittelers ook gebruik van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)-regeling van de overheid, een coronasteunmaatregel ter compensatie van de vaste lasten bij omzetverlies. In kalenderjaar 2021 bedroeg de uitkering van de TVL gemiddeld ongeveer 15.000 euro per bedrijf.

Stijgende kosten
Voor het oogstjaar 2021 is een flinke kostenstijging geraamd. De betaalde kosten en afschrijvingen nemen naar verwachting toe tot ongeveer 480.000 euro. Dit is een stijging van bijna 15.000 euro ten opzichte van een jaar eerder. Naast de sterke prijsstijging van energie en meststoffen namen ook de kosten voor arbeid toe.
De toegerekende kosten zijn de kosten die worden gemaakt voor de teelt van de gewassen en de vermarkting van de producten zoals gewasbescherming, meststoffen en aflevering. Ook de afschrijvingen op investeringen in plantopstanden vallen eronder. De betaalde arbeidskosten, voornamelijk voor de oogst, vormen de grootste kostenpost (aandeel van circa 30%). Naast oogstwerkzaamheden wordt losse arbeid ook ingezet voor het sorteren en verpakken van producten.

Inkomsten Kosten
Fruit 399.700 Energie 11.300
Inkomenstoeslagen en subsidies 17.500 Toegerekende kosten 141.200

 

Overig 121.300 Materiële activa 104.700
Betaalde arbeid 148.300
Werk door derden 6.500
Financieringslasten 16.500
Totaal 538.500 Totaal 428.500

Bron: WER

Kijk op agrimatie.nl voor meer informatie en cijfers.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 april 2022 - 16:58