Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland bracht afgelopen dinsdag een bezoek aan het Landbouwcollectief, dat de belangen van de Gelderse land- en tuinbouw behartigt. De partijen die zijn vertegenwoordigd in het Landbouwcollectief, waaronder de NFO, konden in een korte pitch hun ‘wensenlijstje’ kenbaar maken richting de provincie.

Siep Koning van de NFO deelde tijdens de bijeenkomst, die plaatsvond op een kalverhouderij en een melkveebedrijf in de regio Barneveld, de ambities en wensen van de fruit- en laanboomteelt in Gelderland met de gedeputeerden. Hij gaf aan dat de sectoren de ambitie en volop kansen hebben om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken, en gaf diverse voorbeelden hoe dit al gebeurt. Ook liet hij weten wat de sectoren verwachten van de provincie. “Wij vragen van de provincie allereerst een Gelderse landbouwvisie, waarin – naast een dierlijke visie – specifiek wordt ingezoomd op de kansen, uitdagingen van plantaardige sectoren. Dus gericht op krachtige impulstransitie, innovatie en ontwikkelkansen en behoud van concurrentiekracht”, zei Koning.

Ook het thema ‘Water’ kwam aan bod. De sectoren vragen de provincie onder meer om een verdere inzet op het gebied wat waterefficiency te faciliteren en mee te werken aan een robuuste waterinfrastructuur. “Daarnaast vragen we u om, samen met sectoren en waterschap, te investeren in de restopgave van de Kaderrichtlijn Water.”

Maar er werden nog meer wensen gedeeld vanuit de Gelderse fruit- en laanboomteelt. “We vragen u als provincie om innovatie aan te jagen en te versnellen, via onder meer een kennisagenda en investeringsregelingen.”

Verder werd aangegeven dat het goed is als de provincie verkent wat de bijdrage van de fruit- en laanboomteelt kan zijn op het gebied van natuur, biodiversiteit, verbindingszones en bossenstrategie. “Een rendabele bedrijfsvoering moet hierbij wel behouden blijven. Verkenning leidt wellicht tot win-winsituaties met minder ruimtebeslag.”

Ook werd de provincie gevraagd om bij te dragen aan een realistisch beleid op het gebied van plantgezondheid en wat dit betreft ook een geluid te laten horen richting de landelijke overheid. “Tot slot is waarderen en belonen belangrijk. Kijk met name naar randvoorwaarden; dus verdienvermogen in plaats van verdienmodellen.”

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 25 januari 2024 - 16:45