Het areaal biologische appels en peren in ons land liet in 2023 een groei zien ten opzichte van 2022. Het areaal appels nam met bijna 15 procent toe tot ruim 276 hectare. Bij peren was sprake van een groei van ruim 8,5 procent, naar ruim 263 hectare. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De arealen appel en peer zijn inclusief pasgeplante bomen.

Dat betekent dat in 2023 van het totaal appelareaal in Nederland (5.560 ha) 4,96% biologische teelt was. Van het totale areaal peer (9.942 ha) was in 2023 2,65% biologische teelt.

Bij biologische kersen en pruimen was sprake van een daling. Bij pruimen was deze het sterkst: dit areaal daalde in 2023 met bijna 25 procent, naar 6,8 hectare. Het areaal biologische kersen liep heel licht terug, van 2,95 naar 2,93 hectare.

De totale areaalcijfers voor de biologische fruitteelt heeft het CBS op dit moment nog niet beschikbaar; deze volgen later.

In alle genoemde productgroepen steeg het aantal biologische bedrijven. In 2023 waren er volgens het CBS 69 bedrijven die zich bezighielden met de biologische teelt van appels, 54 die biologische peren teelden en respectievelijk 11 en 15 die biologische kersen en pruimen teelden. Dit is inclusief bedrijven die een andere hoofdtak hebben en een (kleine) neventak met fruit.

Minder rooskleurig

Ondanks de stijgende arealen appel en peer ziet biologische fruittelersverenging Prisma de ontwikkelingen binnen de sector iets minder rooskleurig. De door het CBS vastgestelde arealen komen redelijk overeen met een inschatting van de arealen door Prisma, ondanks dat Prisma geen stijging van de arealen zag. Een mogelijke oorzaak daarvan kan zijn dat gangbare bedrijven met een deel van het bedrijf in omschakeling het afgelopen jaar pas in de categorie ‘biologisch’ zijn geregistreerd bij RVO, terwijl ze voorheen nog als gangbaar stonden aangemerkt.

Verder ziet Prisma richting komend seizoen juist een lichte afname van met name het biologische appelareaal. Oorzaak zijn (aankomende) bedrijfsbeëindigingen van telers die op leeftijd zijn en die geen opvolger voor hun bedrijf hebben. Ook zorgen teeltproblemen ervoor dat enkele telers hun appelareaal verkleinen. De aanwas van nieuwe bedrijven in omschakeling is op dit moment zeer beperkt.

Totaalcijfers

Eerder deze maand maakte het CBS bekend dat het oppervlak biologisch gecertificeerde landbouwgrond in 2023, vergeleken met een jaar eerder, was toegenomen met 6,6 duizend hectare. Dat zijn meer dan 9 duizend voetbalvelden. Het biologische areaal beslaat nu 80,9 duizend hectare, 4,5 procent van de totale landbouwgrond. In het ‘Actieplan – Groei van biologische productie en consumptie’ van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is de doelstelling opgenomen dat 15 procent van de totale landbouwgrond in 2030 biologisch moet zijn. Om die doelstelling te halen, moet het biologisch areaal de komende jaren met gemiddeld 26.000 hectare per jaar toenemen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 25 januari 2024 - 16:43