In de land- en tuinbouwsector is steeds meer aandacht voor de aanleg van wasplaatsen voor spuitmachines of andere voertuigen en werktuigen. Gebruik van wasplaatsen zorgt voor minder emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf naar het milieu. In de praktijk blijkt dat gemeenten en waterschappen nog niet altijd op één lijn zitten in hun voorschriften waar deze wasplaatsen aan moeten voldoen. Om die reden zijn overheden en bedrijfsleven samen aan de slag gegaan en is een handreiking voor de aanleg van wasplaatsen opgesteld. Later dit jaar volgt een document voor telers met praktische tips voor de aanleg van een wasplaats.
Uiteraard kan een wasplaats prima gebruikt worden als vulplaats om de spuitmachine zonder risico op erfemissie te vullen.

Handreiking
In de ‘Handreiking Aanleg agrarische wasplaatsen. Handreiking voor het bevoegd gezag’ wordt uitleg geven over de regels uit het ‘Besluit activiteiten leefomgeving’ die bij de aanleg van agrarische wasplaatsen van belang zijn. De handreiking moet gemeenten en waterschappen handvatten bieden om de besluitvorming over aanleg van nieuwe wasplaatsen te faciliteren en te versnellen.

In aanvulling op de handreiking is een informatiedocument voor de agrarische sector in de maak. In dit document wordt uitgelegd aan welke spelregels agrarisch ondernemers moet voldoen bij het aanleggen van een wasplaats. Ook biedt het praktische handvatten om aan de slag te gaan met de aanleg een wasplaats. Dit document wordt naar verwachting medio 2024 afgerond.

Beide documenten zijn tot stand gekomen in samenwerking met LTO Nederland, KAVB, Cumela, Croplife NL, Unie van Waterschappen, gemeenten/omgevingsdiensten en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 mei 2024 - 16:30