Het programma Vitale Fruitteelt Limburg gaat eerste fase in. Provincie Limburg ondersteunt de sector om de Limburgse fruitteelt vitaal en toekomstbestendig te houden.
Gezien de positie waarin de Limburgse fruitteelt verkeert, maar ook de kansen die er liggen, is het hoog tijd om de positie van deze sector in Limburg te vitaliseren en te versterken. Daarvoor is in maart 2019 een intentieverklaring ondertekend door NFO, LLTB, Fruitveiling Zuid-Limburg en de provincie Limburg. Er is onder andere afgesproken deze samenwerking vorm te geven via een sectorprogramma Vitale Fruitteelt Limburg, waardoor continuïteit en resultaten gewaarborgd kunnen worden. De eerste fase van het sectorprogramma zal, onder leiding van een programmamanager, focussen op coaching van ondernemers en kennisbijeenkomsten. De coaching en kennisbijeenkomsten zullen ook benut worden om knellende regelgeving te inventariseren en in beeld te brengen wat er nodig is voor bedrijfsontwikkeling. Hierover gaat de sector in overleg met de provincie

 Binnen de fruitteelt zijn er verschillende routes om een bedrijf door te ontwikkelen. Om ondernemers hierbij ondersteuning te bieden, worden coachingstrajecten en keukentafelgesprekken gefaciliteerd. Op deze manier kunnen toekomstbestendige bedrijfsontwikkelplannen opgesteld worden. Deze toekomstplannen kunnen variëren van specialiseren, vergroten, verbreden of telen van nieuwe rassen. Voor wat betreft kennis en innovatie gaat de aandacht uit naar actuele thema’s zoals termijnhandel, risicoborging, kavelruil, productkwaliteit, marktconcepten, robotisering en korte ketens.

Dit onderdeel van Vitale Fruitteelt Limburg loopt tot april 2021. Naast de provincie dragen de NFO, LLTB en veiling Zuid-Limburg bij aan het project. Fruittelers in Limburg ontvangen binnenkort nadere informatie over het project. Indien zij belangstelling hebben om deel te nemen aan de coachingstrajecten, dan kunnen zij zich nu al wenden tot Leandra Schmitz, kwartiermaker e-mail: LSchmitz@arvalis.nl.

Naast het programma Vitale Fruitteelt ondersteunt de provincie nog een tweetal andere fruitgerelateerde projecten. In de pilot ’Waarde van Limburgs fruit’ wordt onderzocht op welke wijze fruit en/of fruitcomponenten bij consumptie positief kunnen bijdragen aan de gezondheid (fysiek en mentaal). Een eerste serie onderzoeken heeft betrekking op bio-actieve stoffen/antioxidanten in appels in relatie tot gezondheid. Vervolgens zullen ook andere potentiële Limburgse fruitsoorten op gelijke wijze gescreend en getest worden, en wordt bekeken wat de toekomstmogelijkheden hiervoor zijn. Deze pilot legt de basis voor een groter project waarin wetenschap en markt middels universitair onderzoek, toegepast onderzoek en R&D van kennisinstellingen en bedrijfsleven nieuwe concepten kunnen ontwikkelen en zo hogere marges voor fruit kunnen realiseren.

Voor onder andere asperge-, boom- en blauwebessenteelt ondersteunt de provincie twee projecten Smart Growers, dat zich richt op onkruidbeheersing, efficiënt watergebruik en sturing middels remote sensoring, alsmede CIMAT dat inzet op lichtgewicht landbouwrobots ten behoeve van de onkruidbeheersing, verzorging en oogst.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 17 december 2019 - 21:25