Actief meedenken over en zelfs meeschrijven aan de praktische invulling van het GLB. Die kans hebben we als sector nog nooit eerder gehad. En nu is het toch echt zover. De komende maanden worden er door het hele land bijeenkomsten georganiseerd waarin de ambities van agrariërs op worden gehaald voor de invulling van het GLB na 2020. Voor de fruitteeltsector organiseren NFO en LTO een bijeenkomst op 5 juni aanstaande. Leden en niet-leden zijn van harte uitgenodigd om hiervoor suggesties aan te dragen. De bijeenkomst vindt plaats om 16.00 uur in het midden van het land. Aanmelding is vereist en kan via de NFO door middel van een mailtje aan info@nfofruit.nl. NFO en LTO mikken op een groep van 15-20 fruittelers.

 Zelf aan het stuur
Tot en met 2020 ontvangen agrariërs vanuit het GLB een vaste vergoeding per hectare, de betalingsrechten. Deze bestaat uit een basispremie en een vergroeningspremie. De fruitteeltsector voldoet momenteel automatisch aan de vereisten van de vergroeningspremie. De eerste voorstellen voor het toekomstig GLB van de Europese Commissie over de voorwaarden om betalingsrechten te ontvangen, zijn inmiddels bekend. De EU wil hier meer voorwaarden gaan verbinden zowel voor de basispremie als de aanvullende premie. Zo zal er meer aandacht worden gevraagd voor klimaat, milieu en biodiversiteit en gaan we steeds meer naar een prestatiebeloning. Het GLB 2021-2027 zal bovendien minder strak geregeld worden vanuit Brussel. De afzonderlijke lidstaten krijgen meer ruimte om aan het GLB invulling te geven. Hiervoor moeten de lidstaten een Nationaal Strategisch Plan indienen (NSP).

 Inhoud bijeenkomst
Het NSP wordt geschreven door veel verschillende partijen; het Rijk (ministerie LNV), de Provincies en de waterschappen. Het Rijk heeft de landbouwsector gevraagd om samen met boeren en tuinders suggesties te doen voor effectieve en praktisch inpasbare maatregelen op het erf om zo de doelen van het NSP te behalen. Naast het ophalen van de mogelijkheden die agrariërs zien om duurzaamheid in hun eigen bedrijfsvoering te implementeren, worden in de bijeenkomsten suggesties gevraagd om de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden.

Noodzaak
Wat gebeurt er als we geen input leveren? Dan geeft het Rijk zelf invulling aan zijn plannen, samen met de andere betrokken stakeholders. Wij moeten er echter voor zorgen dat de maatregelen die uitgevoerd moeten worden op óns erf, ook efficiënt en praktisch uitvoerbaar zijn. Nu is het moment om mee te praten! Daarom roepen NFO en LTO u op zich aan te melden voor de bijeenkomst van 5 juni. Deelnemers krijgen nog aanvullende informatie over de locatie en inhoud van de middag.

Dit project wordt gefinancierd uit het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_nl

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 mei 2019 - 16:56