RVO heeft de nieuwe milieulijst voor de MIA- en Vamil-regeling gepubliceerd. Op de milieulijst staan 290 bedrijfsmiddelen waarop de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) geldt. Fruitteelt selecteerde van deze lijst de voor de sector meest relevante bedrijfsmiddelen, zie onderstaand overzicht.

Alle bedrijfsmiddelen hebben een code die voorafgaat door een letter, A t/m G. De letter geeft aan of de investering in aanmerking kom voor MIA, voor Vamil of voor beide en welke percentages daarbij gelden. Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36 procent van het investeringsbedrag, bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u tot 75 procent van de investeringskosten afschrijven. Lees meer over de regeling en bekijk de volledige investeringslijst op rvo.nl.

Lijst van voor de fruitteelt relevante bedrijfsmiddelen (kijk voor de volledige omschrijvingen op de Milieulijst 2019):

B 2330 Boomgaardspuitmachine [gewijzigd]
Bestemd voor een boomgaarspuitmachine die het gewasbeschermingsmiddel in de vorm van grote druppels het gewas inblaast, waarbij indien een GPS/GIS-systeem toegepast wordt het systeem een afwijking van ten hoogste 10 centimeter heeft, waarbij de spuitmachine:
– 1. door middel van een laserscanner nauwkeurig de spuitplek bepaalt, of
– 2. ten minste 95% driftreductie realiseert,

A 2336 Uv-gewasbeschermingsinstallatie [gewijzigd]
Bestemd voor het doden van plantpathogenen gewassen door behandeling met uv-licht, bestaande ui: een hangende, getrokken of zelfrijdende gewasbeschermingsinstallatie, uv-lampen, voeding en meet- en regelapparatuur.

E 2339 Hagelnetten voor de fruitteelt
Bestemd voor: het verminderen van het gebruik en de verspreiding van chemische middelen in de fruitteelt en het voorkomen van hagelschade aan fruit door toepassing van hagelnetten.
Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

F 2340 Omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde drainage
Bestemd voor het via drainage reguleren van het grondwaterpeil van een of meerdere landbouwpercelen, waarbij er sprake is van omgekeerde drainage, onderwaterdrainage of het drainagesysteem is aangesloten op een verzamelput met verstelbare overstort of een sloot met een regelbare stuw, waardoor verdroging, verzilting, te natte landbouwgrond en afspoeling van meststoffen wordt voorkomen,

F 2342 Volautomatische fusten- of kistenreiniger met gesloten wassysteem
Bestemd voor het reinigen van fusten of kisten voor de opslag van landbouwproducten met een reinigingsinstallatie,
– die op het eigen bedrijfsterrein staat opgesteld,
– waarmee uitsluitend fusten of kisten van het eigen agrarisch bedrijf, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf, worden gereinigd,
– die de fusten of kisten volautomatisch reinigt zonder handmatige tussenkomst,
– die is voorzien van een gesloten systeem waarin de wasvloeistof wordt opgevangen voor recycling of zuivering, en
– waarbij de af te voeren wasvloeistof conform de daarvoor geldende voorschriften uit het Activiteitenbesluit wordt afgevoerd.

F 2345 Biologisch systeem voor het verwijderen gewasbeschermingsmiddelen
Bestemd voor het op biologische wijze behandelen van met gewasbeschermingsmiddelen verontreinigd spoel- of afvalwater uit de land- en tuinbouw, niet zijnde de glastuinbouw, in een biologisch systeem, waarbij het water verdampt of geconcentreerd wordt en reststromen, zoals het substraat en het geconcentreerde afvalwater, worden afgevoerd naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of, in geval van substraat, ten minste één jaar wordt gecomposteerd.

A 2349 Spuitmachine met restvloeistofreductie [gewijzigd]
Bestemd voor het voorkomen van het ontstaan van restvloeistof in de spuittank bij het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen, niet zijnde glastuinbouw, door een systeem waarbij de gewasbeschermingsmiddelen op het laatste moment voor het spuiten op het gewas in de spuitleiding vermengd worden.

A 2350 Mechanische onkruidbestrijdingsmachine met GPS/GIS-systeem
Bestemd voor het mechanisch bestrijden van onkruid tussen de rijen van het gewas met behulp van een GPS/GIS-systeem met een afwijking van ten hoogste 10 centimeter.

D 2361 Fertigatiesysteem
Bestemd voor het gereguleerd doseren van water en meststoffen, al dan niet in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen, aan gewassen in de vollegrondteelt, niet zijnde glastuinbouw, ter voorkoming van uitspoeling.

A 2621 Heetwaterinstallatie voor fruitbehandeling
Bestemd voor het uitsluitend met water bestrijden van vruchtrot bij hardfruit, zonder gebruik te maken van chemische toevoegingen, door het fruit voor bewaring in aanraking te brengen met heet water met een temperatuur van ten minste 40 °C.

A 2630 Apparatuur voor het actief verpakken van groenten of fruit
Bestemd voor het verpakken van groenten of fruit, waarbij per productsoort de gasbarrière-eigenschappen van de gebruikte plastic folie real time tijdens het verpakken kan worden ingesteld door gaatjes in de folie te schieten met een laser, waarbij het aantal en de grootte van de gaatjes wordt bepaald na meting van de actuele respiratie van het te verpakken product.

A 2635 Laserapparaat voor natural branding van groente, fruit en aardappelen
Bestemd voor het (ter vervanging van plastic verpakkingsmateriaal of stickers) met een laser weghalen van pigment in de buitenste schil van groente, fruit of aardappelen, waardoor een logo of tekst ontstaat en waarbij geen gebruik van hulpstoffen wordt gemaakt.

F 5100 Landschapselementen voor het versterken van biodiversiteit [gewijzigd]
Bestemd voor het versterken van biodiversiteit in het landelijk gebied door het aanbrengen of aanpassen van landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken of apparatuur, al dan niet in combinatie met: natuurinclusieve landbouw, waterretentie, of natuurlijke speelelementen voor kinderen.
Landschapselementen kunnen bijvoorbeeld veedrinkpoelen, houtwallen, hagen en bomen zijn, die als element homogeen in het gebiedseigen landschap opgenomen zijn. Informatie over gebiedseigen elementen is onder andere beschikbaar op de websites spade.nl, landschapsbeheer.nl en nederlandscultuurlandschap.nl.

Nieuw ~ F 5101 Landschapselementen voor het verbeteren van de leefomstandigheden van bijen
Bestemd voor het uitbreiden van voedselaanbod en nestgelegenheid voor bijen in het landelijk gebied door het plaatsen van bijvoorbeeld bijenhotels, houtwallen, windhagen, bloeiende bomen en op bijen afgestemde erf- of terreinbeplanting.

Informatie over bijvriendelijke landschapselementen en voorzieningen is beschikbaar op de websites vlinderstichting.nl, nederlandzoemt.nl, 2B-connect.eu en food4bees.nl. Investeringen in het kader van de Nationale Bijenstrategie kunnen op grond van dit bedrijfsmiddel gemeld worden.

F 5129 Verjagingsapparatuur voor vogels of vleermuizen
Bestemd voor het verjagen van vogels door middel van laserlicht.

D 2320 GPS-nauwkeurig systeem voor lokale meting van klimaatgegevens
Bestemd voor het doen van lokale plantenziektenkundig relevante waarnemingen van klimatologische aard met een GPSnauwkeurig meetsysteem op een land- of tuinbouwbedrijf.

D 2323 Monitoringssysteem voor plantactiviteit
Bestemd voor het systematisch waarnemen van plantactiviteit bij een land- of tuinbouwbedrijf, waarop direct gestuurd wordt door de procescomputer bij het toedienen van water, meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen.

B 2324 Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening in de open teelt [gewijzigd]
Bestemd voor: het bestrijden van ziekten, plagen en onkruiden door het plaatsspecifiek toedienen van gewasbeschermingsmiddelen aan een gewas in de open teelt, waarbij sensoren detecteren waar de plant of het onkruid staat, waarop de spuitdoppen worden aangestuurd en waardoor alleen gewasbeschermingsmiddel wordt toegediend waar het onkruid of de plant staat.

Enkele regelingen in het kort:
A 1240 Waterbesparende installatie a. bestemd voor: het verminderen van de inname van water voor gebruik als koel-, spoel- of proceswater [gewijzigd]
B 2110 Kas voor milieuvriendelijke productie volgens ‘On the way to PlanetProof’ [gewijzigd]
B 2111 Kas voor biologische teelt
F 2112 Groen Label Kas voor biologische teelt of milieuvriendelijke productie volgens ‘On the way to PlanetProof’ [gewijzigd]
A 2113 Groen Label Kas [gewijzigd]
A 2130 Apparatuur voor het (micro)biologisch of mechanisch bestrijden van plagen of ziekten in tuinbouwkassen
F 3416 Elektrische vorkheftruck voor gebruik in de open lucht
B 3460 Stofarme veeg(zuig)machine
F 6444 Voorziening voor het bufferen van regenwater
Nieuw ~ G 6100 Verwarmd circulair utiliteitsgebouw
Nieuw ~ D 6101 Onverwarmd circulair utiliteitsgebouw

De code voor geluidsarme mobiele trekkers, kranen en shovels is dit jaar opgesplitst in drie codes; voor elektrisch aangedreven machines, hybride aangedreven machines en machines met biologische hydrauliekolie. Geluidsarme trekkers staan niet meer op de lijst. De merken en types die in aanmerking komen voor de MIA- of Vamil-regeling moeten nog worden gepubliceerd.
Nieuw ~ F 3413 Elektrisch aangedreven mobiele machine
Voor de fruitteelt relevant zijn trekkers. Een schaarhoogwerker, vorkheftruck of zelfrijdend voertuig valt niet onder deze regeling. De mobiele machine (trekker) is een gemotoriseerd voertuig dat bestemd is voor het verrichten van werkzaamheden op land in de open lucht en dat: af-fabriek voorzien is van een vaste bestuurders(zit)plaats, en voor de aandrijving is voorzien van uitsluitend een of meerdere elektromotoren, waarbij de elektrische energie voor de aandrijving uitsluitend wordt geleverd door:
– 1. een lithiumhoudend accupakket en al dan niet een netspanningskabel, of
– 2. een brandstofcel, al dan niet in combinatie met een lithiumhoudend accupakket.
Nieuw ~ A 3414 Elektrisch aangedreven mobiele machine op netspanning
Nieuw ~ B 3420 Mobiele machine met biologische hydrauliekolie
A 3120 Lithiumhoudende accu voor elektrische vervoermiddelen of mobiele machines [gewijzigd]

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 8 januari 2019 - 16:17