Uit 500 door de NVWA uitgevoerde controles in 2022 landbouwbreed blijkt dat ongeveer twee derde van de geïnspecteerde telers zich voldoende houdt aan de geldende wet- en regelgeving voor gewasbeschermingsmiddelen. Een derde van de geïnspecteerde telers doet dit niet.

De inspecties vonden plaats in de akkerbouw, bloembollenteelt, fruitteelt, groenteteelt, sierteelt en onder loonwerkers. Daarbij moet opgemerkt worden dat de NVWA haar controles mede baseert op een risicobenadering, zoals herhalingsbezoeken van bedrijven die eerder beboet zijn of gerichte meldingen. Het percentage overtreders is om die reden niet representatief voor de hele sector. Dat neemt niet weg dat het percentage bedrijven waar gebreken zijn geconstateerd hoog is. De NFO vindt het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de geldende regels bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, hoewel dat de afgelopen jaren niet makkelijker is geworden. De regelgeving rondom gewasbescherming is de afgelopen jaren wel veel ingewikkelder geworden. Er wordt veel kennis van ondernemers gevraagd en aan toepassingen worden steeds meer eisen gesteld. De NFO pleit ervoor de regelgeving te vereenvoudigen, zodat zowel de naleving als het toezicht eenvoudiger kunnen worden gemaakt.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 december 2023 - 16:32