De NFO vindt dat het Centraal Planbureau (CPB) in haar oordeel over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voorbij gaat aan de agrarische bedrijfsstructuur. Het CPB vindt dat de vrijstelling in de BOR in veel gevallen niet nodig is. De vrijstelling heeft als doel te voorkomen dat de erf- en schenkbelasting de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengt als het wordt overgedragen.
Het CPB zegt in het onlangs verschenen rapport ‘Evaluatie van de fiscale regelingen gericht op de bedrijfsoverdracht’ dat de erflaters, schenkers of verkrijgers in driekwart van de gevallen voldoende vrije financiële middelen hebben om de belasting direct te betalen. In andere gevallen is een (ruime) betalingsregeling voor de overheid een goedkoper instrument om de continuïteit te borgen dan een vrijstelling, vindt het CPB. Het rapport is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Financiën.
De NFO vindt dat er te weinig aandacht is voor de agrarische bedrijfsstructuur. Agrarische bedrijven zijn op diverse punten echt verschillend van andere sectoren. Dat komt om dat waarde van de bedrijven relatief hoog is in verhouding tot de liquide middelen. De NFO pleit ervoor de regeling juist te verruimen in plaats van de versoberen, zodat ook een nieuwe generatie fruittelers de mogelijkheid heeft het bedrijf over te nemen.

Uit het artikel ‘Hele familie moet commitment tonen’, dat in Fruitteelt 10 verscheen:

Wat houdt de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in?
Bij een bedrijfsoverdracht waar (een gedeelte) van de koopsom wordt geschonken, kan een beroep worden gedaan op de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Hiermee kan de heffing schenkbelasting worden voorkomen of verlaagd. In 2022 is de eerste € 1.134.403 (per bedrijf) van de schenking voor 100 procent vrijgesteld. Het meerdere boven de € 1.134.403 is voor 83 procent vrijgesteld.

Stel een echtpaar heeft een onderneming met een waarde van € 1.000.000. Ze willen deze overdragen aan hun dochter voor € 300.000. In dat geval ontvangt de dochter een schenking van € 700.000. Dit bedrag is lager dan de vrijstelling van € 1.134.403. Daardoor hoeft de dochter geen schenkbelasting te betalen.

Voor de BOR geldt een aantal voorwaarden, waaronder:

  • het bedrijf is een lopende onderneming (geen belegging);
  • de onderneming is al vijf jaar in bezit van de overdragers;
  • de opvolger zet de onderneming in dezelfde vorm minimaal vijf jaar voort;
  • de opvolger staat al drie jaar op de loonlijst van de onderneming (inkomstenbelasting).

Stel dat de opvolger de onderneming na 4,5 jaar verkoopt, dan moet hij alsnog schenkbelasting betalen. Na vijf jaar vervalt de schenkbelasting definitief.
De BOR wordt de komende jaren mogelijk versoberd. Wilt u gebruikmaken van deze regeling, bespreek dit dan tijdig met uw adviseur of accountant.

Lees ook het artikel ‘Hele familie moet commitment tonen’, dat in Fruitteelt 10 verscheen.

 

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 16 juni 2022 - 16:49