Een nieuwe, geactualiseerde versie van de Handreiking Teeltondersteunende Voorzieningen moet ervoor zorgen dat gemeenten in de Fruitdelta Rivierenland hun regelgeving uniformer gaan inrichten en zich meer bewust worden van het belang van deze voorzieningen voor de fruitsector. Daarnaast wordt in de handreiking, die werd opgesteld op initiatief van onder meer Fruitpact, duidelijk gesteld dat teeltondersteunende voorzieningen in de toekomst niet overal mogelijk zullen zijn.

De nieuwe Handreiking Teeltondersteunende Voorzieningen is een update van de versie die in 2011 werd uitgebracht door Fruitpact. “Destijds hoopten we hiermee te bereiken dat de acht gemeenten in de Fruitdelta Rivierenland meer eenduidige wet- en regelgeving zouden hanteren rondom deze voorzieningen. De verschillen waren namelijk groot”, zegt Frank Engelbart van Fruitpact.

Een actualisatie was nu nodig omdat de betreffende gemeenten volgens Engelbart nog altijd verschillend met de materie omgaan. Daarnaast wilde Fruitpact inzichtelijk maken of er nieuwe ontwikkelingen zijn waarmee rekening moet worden gehouden. Zij trokken hierbij dit keer samen op met het Laanboompact en het Glastuinbouwpact Bommelerwaard-Tielerwaard, die ook onderdeel uitmaken van de Greenport Gelderland. “In feite is de handreiking nu opgesteld voor alle teeltondersteunende voorzieningen in de vollegrond. Het document is gemaakt door Peter van Osch, oud-directeur van Veiling Zaltbommel. Hij heeft een brede inhoudelijke ronde gemaakt en ging in gesprek met gemeenten, telers en leveranciers van teeltondersteunende voorzieningen.”

Volgens Engelbart is het aanbod aan teeltondersteunende voorzieningen de laatste jaren niet erg veranderd. “In feite zijn alleen de zonnepanelen boven fruit erbij gekomen. De grootste verandering zit in het belang van teeltondersteunende voorzieningen; dit is toegenomen. Door de klimaatverandering, minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de verdere verduurzaming, enzovoorts. Dit onderstrepen we in de handreiking. Daarnaast geven we het advies mee om – afhankelijk van de locatie van een perceel – méér of minder ruimte te geven voor teeltondersteunende voorzieningen. Op percelen in gebieden met een hoge landschappelijke waarde zal dit bijvoorbeeld ingewikkelder zijn. Dit is wellicht niet altijd prettig voor telers, maar we moeten als sector ook realistisch zijn: niet alles kan overal.”

Engelbart hoopt dat de handreiking, die vorige week werd aangeboden aan Jan Kottelenberg (burgemeester van Neder-Betuwe en portefeuillehouder speerpunt Agribusiness in het regiobestuur van Fruitdelta Rivierenland), gemeenten in het Rivierengebied en ook elders in het land zal aanzetten tot meer uniforme regels. “Ook hopen we op meer begrip voor het belang van teeltondersteunende voorzieningen voor de sector en gaan we ervan uit dat gemeenten dit  zwaarder zullen laten meewegen in hun afwegingen. Jan Kottenberg heeft toegezegd te zullen inzetten op standaardisatie.”

Om de handreiking maximaal te laten beklijven, gaat het Fruitpact – samen met de andere betrokken sectoren – de komende periode actief in gesprek met de diverse gemeenten én met burgers. “Het is belangrijk dat ook zij begrijpen waarom teeltondersteunende voorzieningen nodig zijn en wat de meerwaarde is. We zetten daarom sterk in op communicatie richting de burger. Dit doen we onder meer via de website www.teeltondersteunendevoorzieningen.nl, waar ook filmpjes met heldere uitleg staan.”

De NFO is onderdeel van het Fruitpact en vindt dat goed beleid moet worden gemaakt voor teeltondersteunende voorzieningen, liefst zo eenduidig mogelijk in Nederland. Teeltondersteunende voorzieningen worden namelijk belangrijker vanwege het veranderende klimaat, om de voedselzekerheid te waarborgen en vanwege toenemende duurzaamheidseisen. Goede regelgeving met handelingsperspectief voor de ondernemers helpt om de duurzaamheid verder vorm te geven en andere risico’s te borgen.

U kunt de Handreiking Teeltondersteunende Voorzieningen hier downloaden.

Foto: Servaas Stoop (voorzitter Fruitpact, links) en Jan Kottelenberg ((burgemeester van Neder-Betuwe en portefeuillehouder speerpunt Agribusiness in het regiobestuur van Fruitdelta Rivierenland).

Dit bericht is geplaatst op donderdag 1 februari 2024 - 16:45