Het is niet altijd nodig om een pachtcontract toe te voegen bij uw tegemoetkomingsaanvraag in het nieuwe systeem van MijnFaunazaken. BIJ12 maakt hierin onderscheid tussen percelen met landbouwkundige beperkingen en particuliere gepachte percelen.

Niet toevoegen
Indien percelen worden gepacht van anderen (zoals pacht van andere agrariërs,  verzekeringsbanken, kerken etc.), dan is het toevoegen van een pachtcontract geen vereiste. Wat men dan wel moet doen is dat ook zo registreren in de pachtadministratie op MijnFaunazaken (onder ‘particulier gepachte percelen’). Indien men dit doet vóórdat de tegemoetkomingsaanvraag wordt ingediend, dan wordt er niet om een pachtovereenkomst gevraagd. Klik hier voor de handleiding over de pachtadministratie in MijnFaunazaken

Wel toevoegen
Het verzoek om een pachtovereenkomst toe te voegen bij de tegemoetkomingsaanvraag Faunaschade vindt volgens BIJ12 zijn oorsprong in een Provinciale beleidsregel. Als uit uw pachtovereenkomst blijkt dat er aan de gronden landbouwkundige beperkingen of beperkingen ten aanzien van het bestrijden van schadeveroorzakende diersoorten gesloten zijn, dan komt u niet in aanmerking voor een tegemoetkoming (zoals pacht van een (natuur)terreinbeherende organisaties (zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen) of van overheden (zoals gemeenten, provincies, waterschappen). In MijnFaunazaken hoeven alleen pachtcontracten te worden toegevoegd indien schadepercelen waarvoor een aanvraag wordt ingediend van dergelijke organisaties worden gepacht.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 13 augustus 2020 - 17:24