Op dinsdag 19 november vond in Wageningen de evaluatie plaats van het 3e projectjaar van Fruit 4.0. De bijeenkomst is niet alleen gebruikt om vooruit te blikken binnen het project, maar ook om kennis te nemen van ontwikkelingen in andere sectoren. Zo kregen de consortiumpartners bij WUR een inkijkje in de ontwikkeling van de paprikaoogstrobot Sweeper en nam Peter Frans de Jong de consortiumpartners mee in de ontwikkelingen rond oogstrobots in de Verenigde staten en de mogelijke samenwerking met Nederland om deze robots meer praktijkrijp te maken.

Fruit 4.0 is drie jaar geleden gestart op initiatief van de NFO in samenwerking met FME, Fedecom, Greenport Digitaal en WUR. Het project wordt gefinancierd door een breed consortium van bedrijven en door de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.
Het consortium kijkt terug op een geslaagd derde projectjaar met grote betrokkenheid van de partners in het project. Met behulp van het in Fruit 4.0 gebouwde sensorplatform zijn gedurende drie jaar bloesems gemonitord en is met behulp van Lidar-camera’s boomgroei vastgelegd.
Op basis van deze data is samen met Akkerweb een taakkaart ontwikkeld en is samen met Hol Spraying Systems een slimme spuit ontwikkeld die in de toekomst ingezet kan worden voor vruchtdunning. De eerste resultaten laten zien dat deze slimme spuit die op meer lagen kan spuiten, een forse besparing van het benodigde dunmiddel op kan leveren. Nodig is dat technieken waarmee minder middel nodig is, een status krijgen in de wetgeving, zodat hierdoor meer toepassingen of kritische middelen toegestaan worden. Dit is op dit moment nog niet mogelijk, maar is wel een belangrijk vervolgpunt uit het recente afgeronde meerjarige NFO-onderzoek naar efficiënte toedieningstechnieken.
Ook op het gebied van het terugkoppelen van sorteerdata naar de oogstlocatie in de boomgaard, zijn mooie stappen gezet. Voor de resterende projectperiode staat de doorontwikkeling van de Pluc-O-Trac van Munckhof met camera’s op de planning, nadat afgelopen jaar al GPS aan de machine was toegevoegd. Insteek is om in de nabije toekomst kwaliteit al tijdens de oogst te kunnen bepalen. Dit geeft telers en ketenpartners meer inzicht in wat er exact in de cel zit.

Dit najaar worden in samenwerking met Aweta tests gedaan rond de kwaliteitsbepaling van de appels in een kist. Samen met Pepperl & Fuchs is en wordt geëxperimenteerd met het gebruik van RFID (chips) op kisten. Dit met als doel tracking en tracing in de totale keten te verbeteren.
Samen met Q-ray wordt gewerkt aan een datawarehouse dat voor verschillende toepassingen gebruikt zal kunnen worden. Met Frug-i-com werken we aan het vormgeven van informatie standaardisatie.
Omdat toepassing van cameratechnieken vraagt om plattere boomvormen wordt komend jaar ook een rapport uitgebracht over de meest kansrijke 2D-boomvormen.
Verder zal er komend jaar aandacht zijn voor het laten doorstromen van de kennis naar fruitteeltbedrijven en zal tijd besteed worden aan het ontwikkelen van een vervolgproject.
De projectpartners hebben hiervoor mooie input geleverd tijdens de consortiumbijeenkomt. Telers die hierover mee willen denken, kunnen zich melden bij Patricia Hoogervorst (innovatiemakelaar NFO).

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 26 november 2019 - 19:31