Het RIVM is gestart met een meerjarig onderzoek naar de lange termijn effecten van de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen op de gezondheid van omwonenden. Daarin wordt ook aandacht besteed aan de gezondheid van agrariërs. Het onderzoek bouwt verder op de bevindingen van het tussen 2015 en 2019 uitgevoerde Onderzoek Bestrijdingsmiddelen Omwonenden (OBO), waarin het RIVM de blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen in kaart heeft gebracht voor bepaalde teelten. Het overkoepelende doel van dit vervolgonderzoek (OBO-2) is om te onderzoeken of er een relatie is tussen de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en verschillende ziektebeelden bij mensen, schrijft demissionair minister van LNV Piet Adema in een brief aan de Tweede Kamer.

Het RIVM gaat de komende acht jaar samen met IRAS en het Nivel acht deelonderzoeken uitvoeren.

Deze onderzoeken gaan over de volgende onderwerpen:

– Karakterisering van de blootstelling
– Ziekte van Parkinson – Patiënt-controleonderzoek
– Ziekte van Parkinson – Cohortonderzoek
– Analyse gegevens Nederlandse Kankerregistratie
– Cognitie bij kinderen
– COPD en Astma
– Analyse huisartsengegevens (acute en langdurige klachten en aandoeningen)
– Gezondheidseffecten van beroepsmatige blootstelling

Het patiënt-controle onderzoek naar de ziekte van Parkinson wordt uitgevoerd in samenwerking met het Radboud MC, waar prof. dr. Bas Bloem werkzaam is. Naast de twee deelonderzoeken naar de ziekte van Parkinson in dit project is minister Adema tevens met het RIVM in gesprek over het uitvoeren van een onderzoek naar een mogelijk verband tussen glyfosaat en de ziekte van Parkinson. Om dit verband al dan niet aan te kunnen tonen of uit te kunnen sluiten, zullen dierproeven gedaan worden en in vitro testen (niet dierproeven) worden ontwikkeld.

Met het nieuwe blootstellingsonderzoek wordt invulling gegeven aan de moties van Kamerleden Laura Bromet en Joris Thijssen (Groenlinks/PvdA), Sandra Beckerman (SP) en Tjeerd de Groot (D66) en ook de maatschappelijke zorgen rondom gezondheidseffecten van gewasbeschermingsmiddelen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 januari 2024 - 15:59