Waterschap Rivierenland verleent aan agrariërs in de gemeente Vijfheerenlanden een subsidie op maatregelen die emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater tegengaan en de bodem verbeteren. Voor de fruitsector gaat het bijvoorbeeld om investeringen in mechanische onkruidbestrijding of driftreducerende spuittechnieken. In de andere provincies zijn soortgelijke regelingen uitgevoerd. Die liepen via subsidieregelingen van  de betreffende provincies met co-financiering door Waterschap Rivierenland.

Per genomen maatregel geldt een maximum subsidiebedrag van € 5.000, waarbij het maximum subsidiepercentage 75% is. Voor bepaalde maatregelen geldt een afwijkend subsidiebedrag.
Aanvragen kunnen tot 30 juni 2021 worden ingediend of totdat het subsidieplafond van € 100.000 is bereikt. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Daarbij geldt dat maatregelen uiterlijk 1 oktober 2021 moeten zijn uitgevoerd en minimaal vijf jaar in stand moeten worden gehouden.

Kijk voor meer informatie op waterschaprivierenland.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 8 december 2020 - 17:08