Op woensdag 7 juli houdt de NFO haar ledenvergadering. De ALV van de NFO wordt gecombineerd met de The Next Fruit 4.0.-techniekdag op Proeftuin Randwijk. De ALV vindt plaats van 10.30 tot 12.30 en sluit af met een lunch. 

Agendapunten:

  1. Opening door NFO-voorzitter
  2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2020
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Jaarverslag van de NFO over 2020
  5. Bespreken financiën en vaststellen contributie 2022
  6. Benoeming en herbenoemingen NFO-hoofdbestuursleden. Afscheid vertrekkende leden van het hoofdbestuur
  7. Rondvraag
  8. Sluiting huishoudelijk gedeelte