Een verbod op glyfosaatgebruik op pachtgronden van de overheid is voorlopig nog niet aan de orde. De motie die Laura Bromet (Groenlinks) samen met Joris Thijssen (PvdA) en Tjeerd de Groot (D66) wilde indienen is aangehouden. Dit op advies van staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops, die ontraadde de motie in te dienen.
In de motie wordt de regering verzocht om per direct het gebruik van glyfosaat te stoppen op rijksgronden die in eigen beheer zijn en bij het (opnieuw) verpachten van gronden aan landbouwbedrijven voortaan de clausule op te nemen dat deze uitsluitend voor biologische landbouw gebruikt mogen worden. Knops wijst er in een brief aan de Tweede Kamer op dat de regering alleen hiertoe kan besluiten als uit nieuwe wetenschappelijke inzichten blijkt dat niet meer voldaan wordt aan de goedkeurings- en toelatingsvoorwaarden. Aanpassing van de lopende reguliere pachtcontracten (90% van alle pachtcontracten) is op basis van het geldend recht niet mogelijk.

Knops ziet wel mogelijkheden om de biologische landbouw te bevorderen. Om die reden heeft hij het Rijksvastgoedbedrijf de opdracht gegeven de haalbaarheid te onderzoeken om bij openbare inschrijving van geliberaliseerde pachtgronden een hogere waarde toe te kennen aan inschrijving op basis van duurzaamheidscertificaten, zoals Skal.

Naar aanleiding van het Algemeen Overleg Gewasbeschermingsmiddelen is dinsdag 25 mei in de Tweede Kamer over diverse moties aangaande gewasbescherming gestemd. Een motie van Tjeerd de Groot om het maximale areaal voor kleine toepassingen te verhogen werd wel aangenomen. De motie verzoekt de regering het maximale areaal voor kleine toepassingen voor de bedekte teelt naar 5000 hectare en voor de onbedekte teelt naar 10.000 hectare te verhogen voor groene laag-risico gewasbeschermingsmiddelen. Deze norm wordt in de meeste andere EU-lidstaten aangehouden. Dit moet de beschikbaarheid van groene middelen voor kleine teelten vergroten.

Ook de motie van De Groot, die hij samen met Derk Boswijk (CDA) indiende over een apart loket bij het Ctgb, waarbij groene laagrisicomiddelen voorrang krijgen, kreeg een meerderheid van stemmen.

Tot slot zal de regering een langetermijnstudie moeten gaan doen naar de gezondheidsgevolgen van blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen. Ook deze motie van Bromet en Thijssen kreeg de steun van de Tweede Kamer. Zij vinden dat de Gezondheidsraad zich nu nog teveel baseert op buitenlands onderzoek en willen langjarig Nederlands onderzoek.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 27 mei 2021 - 16:34