Minister Adema van LNV heeft het besluit voor wijziging van het Besluit gebruik meststoffen – in verband met de implementatie van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn – naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

Met het besluit wordt een deel van de maatregelen uit het 7e Actieprogramma geïmplementeerd. Het gaat om drie maatregelen, waaronder twee maatregelen over het verschuiven van mestuitrijdperioden.

Voor grasland en bouwland op zand- en lössgronden is de uitrijdperiode van vaste strorijke mest met één maand verruimd. Dat betekent dat al vanaf 1 januari vaste strorijke mest mag worden uitgereden in plaats van vanaf 1 februari.

Op bouwland – en daaronder valt in principe ook de fruitteelt – is de eerste datum waarop drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib mag worden uitgereden met één maand verkort. Dit betekent dat pas vanaf 16 maart drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib mag worden gebruikt. Dat was 16 februari.

Een uitzondering geldt echter voor gewassen waarvoor bemesting vóór 16 maart noodzakelijk is. Daar is uitrijden wel toegestaan. De NFO heeft bij de voorbereiding van de wetgeving ingebracht dat deze mogelijkheid ook behoort te gelden voor de fruitteelt. De definitieve lijst met gewassen waar vanaf 16 februari drijfmest mag worden ingezet, is nog niet gepubliceerd. In een conceptversie was de fruitteelt echter wel opgenomen. De NFO verwacht dan ook dat inzet van drijfmest vanaf 16 februari mogelijk zal blijven. Wel wordt het verplicht om vooraf te melden op welke percelen tussen 15 februari en 15 maart drijfmest wordt toegepast. De mogelijkheid om dit te melden, komt waarschijnlijk pas begin februari beschikbaar.

De laatste gepubliceerde maatregel gaat erover dat op alle landbouwpercelen op zand- en lössgronden een rotatieschema geldt, waarbij één keer in de vier jaar een rustgewas wordt toegepast. Dit heeft geen gevolgen voor de fruitteelt; deze maatregel is namelijk niet van toepassing op gewassen die meer dan vier jaar onafgebroken op een perceel staan.

Het volledige Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen in verband met de implementatie van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn is te raadplegen via de website van het ministerie van LNV.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 12 januari 2023 - 16:45