Landbouwers moeten meer mogelijkheden krijgen om de koolstofvastlegging in de bodem om te zetten in een verdienmodel. Afgelopen week kwam Eurocommissaris Frans Timmermans met nieuwe voorstellen voor het certificeren van carbon credits en lanceerde Eurofins de Soil Carbon Check.
De voorstellen van Timmermans zijn er op gericht dat er richtlijnen komen voor het aantonen van de koolstofvastlegging. Als er een ton CO2 uit de atmosfeer (=1 carbon credit) is vastgelegd moet dat voor bedrijven die hiervoor willen betalen op een betrouwbare manier aantoonbaar worden gemaakt. Nu nog ontbreekt het vaak aan vertrouwen bij bedrijven om hier echt in te investeren. Overigens moeten de voorstellen eerst nog in het Europees Parlement worden goedgekeurd en nog verder worden uitgewerkt voordat ze praktijkrijp zijn.

Vooruitlopend op de uitkomsten van dit Europees overleg lanceerde Eurofins deze week de Soil Carbon Check. De Soil Carbon Check is een bodemonderzoek dat inzicht geeft in de werkelijke hoeveelheid CO2 die in de bodem is opgeslagen, en de ontwikkeling van CO2-vastlegging in de tijd.
Telers kunnen ook zelf hun koolstofvastlegging berekenen met de Carbon Calculator. In zes stappen waarbij teelt, gewenste koolstofinput en bemestingswijze worden ingevoerd kan op vrij eenvoudige wijze berekend worden hoeveel koolstof wordt vastgelegd of afgebroken.

Bij stap 1 wordt gevraagd naar de vereiste koolstofinput (required carbon input) en de extra invoer (additional input). Op de standaard bodemanalyse is af te lezen hoeveel koolstof jaarlijks aangevoerd moet worden om het percentage organische stof op peil te houden, dit is de vereiste koolstofinput. Met extra invoer wordt de gewenste stijging van de hoeveelheid koolstof bedoeld. Vruchtwisseling (crop rotation) in de fruitteelt is 1 jaar (elk jaar dezelfde teelt).
Bij stap 2 kan het gewas gekozen worden. Overigens is de koolstofvastlegging van alle in Nederland geteelde fruitgewassen vastgesteld op 625 kg C/ha/jaar.
Bij stap 3 kan een groenbemester (green manure) ingevoerd worden, maar dat is in de fruitteelt niet aan de orde.
Bij stap 4 kan ingevuld worden hoeveel kg dierlijke mest jaarlijks wordt gegeven.
Bij stap 5 kan ingevuld worden welk type compost en in welke hoeveelheden jaarlijks wordt toegediend.
Stap 6 geeft een overzicht van de toegediende koolstof en omgerekend de waarde in CO2 en hoeveel carbon credits dit uiteindelijk oplevert.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 6 december 2022 - 16:45