Het percentage normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater is in 2018 verder gedaald. Voor de norm voor acute blootstelling betrof de daling in 2018 50%, tegen 30% in 2017. Hiermee is het jaardoel behaald, zo valt te lezen in het PBL-rapport ‘Gwb-middelen en de realisatie ecologische kwaliteit van oppervlaktewater 2018’. Voor de evaluatie ervan wordt echter uitgegaan van een driejarig voortschrijdend gemiddelde. Voorgaande jaren wegen dus relatief zwaar mee. Het voortschrijdend meerjarig gemiddelde daalt daardoor minder snel dan de jaarlijks gemeten normoverschrijdingen. Het gemiddeld percentage overschrijdingen van de norm voor chronische blootstelling was in 2018 met 30% gedaald, tegen 15% in 2017.

Inzet vanuit de sector
De fruitsector, een van de 7 sectoren waar het rapport zich op spitst, blijft zich op allerlei manieren inspannen om het einddoel van 90% reductie in 2023 te behalen t.o.v. 2013. De NFO en de fruittelers werken hier hard aan. Inspanning gebeurt op het gebied van projecten zoals het NFO-project Schoon erf, schone sloot; voorlichtingsbijeenkomsten over gewasbescherming, subsidiemogelijkheden voor extra driftreducerende maatregelen, nauw contact met het Waterschap en telers, etc.

Belangrijkste stoffen op een rij
Het meetnet bevat 96 vaste punten. In totaal worden zeven teeltgroepen bemonsterd, die als representatief voor de Nederlandse landbouw gelden.
Imidacloprid leidde in 2016-2018 nog steeds het vaakst tot normoverschrijdingen, maar het aantal overschrijdingen is wel duidelijk afgenomen. Ook de hoogte van de overschrijdingen is afgenomen. De afnames kunnen worden verklaard door het inperken van de toelating in 2013. De toelating is vanaf 1 januari 2019 verder ingeperkt met voor fruit enkel nog gebruik van Admire. Of dit leidt tot een verdere verbetering van de waterkwaliteit, zal in de nabije toekomst blijken.

In de tabel zijn de 10 belangrijkste probleemstoffen weergegeven Naast imidacloprid nemen ook de werkzame stoffen ETU, spinosad (Tracer) en pyraclostrobine (Bellis) af.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 31 oktober 2019 - 16:41