Het College van Deskundigen Plantaardig heeft ambitieuze doelstellingen voor On the way tot Planetproof vastgesteld. Voor de meeste thema’s is 2030 het streefjaar. Het gaat onder andere om een halvering van het middelengebruik, een kwart minder groeikasgasemissie voor buitenteelten, natuurlijke en landschapselementen op 5% van het areaal, minimaal 2.500 kg aanvoer van organische stof per ha, een daling van het N en P overschot en stijging van de N-toevoer uit organische mest.

“De doelen zijn in gesprek met de teelttechnische werkgroep en het college van deskundigen tot stand gekomen. Het is de wens om duidelijk neer te zetten waar we naartoe willen werken. In het herzieningsproces kijken we steeds de afweging tussen ambitie en economische en technische haalbaarheid”, licht Stephanie Kool van SMK toe.

Uitgangspunt voor de doelen zijn de peiljaren 2020-2022. SMK gebruikt hiervoor de gegevens van de deelnemende telers uit de audits in die jaren. Exacte streefcijfers zijn nog niet bekend, SMK is nog bezig met de analyse van de laatste cijfers uit 2022, aldus Kool.
Nu is het nog ‘On the way to…’, maar uiteindelijk is het de bedoeling ‘Planetproof’ te worden. Zie ook ‘Wanneer zijn we PlanetProof’.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 maart 2024 - 16:49