De plannen voor Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) bieden te weinig perspectief voor boeren en bovendien moet breder gekeken worden dan naar landbouw alleen. Dat schrijven de gezamenlijke provincies in hun zienswijze op het Ontwerp-NPLG, dat tot 26 februari ter inzage lag.

Het IPO maakt zich zorgen over de vele regels waarmee de landbouwsector te maken heeft en krijgt. ‘Gezien de actualiteit van de boerenprotesten willen wij ook aandacht vragen voor de stapeling van effecten die het vertrouwen in de overheid raken en de bereidheid van agrariërs om mee te werken in de NPLG-gebiedsprocessen doet afnemen. We hebben het dan over de afbouw van de derogatie, bufferstroken rond landbouwpercelen, kalenderlandbouw en de aanwijzing van ‘met nutriënten verontreinigde gebieden’. Zoveel ’tegenvallers’ is voor de sector niet meer te behappen. Het gevolg is dat achterover wordt geleund en dat gebiedsprocessen dreigen vast te lopen’, schrijft het Interprovinciaal Overleg (IPO) in haar zienswijze.

Ook moet naar andere bronnen worden gekeken als het gaat om stikstofreductie. Scheepvaart, buitenland, de meetcorrectie voor stikstof van zee, industrie en verkeer hebben een cruciale rol als het gaat om het realiseren van de beoogde stikstofdaling. Een te smalle focus op alleen de landbouw betekent dat de opgaven in de natuurgebieden niet gerealiseerd kunnen worden, aldus het IPO.

Ook het besef dat voedselzekerheid in het geding kan komen missen de provincies in het Ontwerp-NPLG. Ze vragen aandacht voor de grote ongerustheid in Nederland en Europa over het toekomstperspectief van de landbouw en over de voedselvoorziening op lange termijn. ‘Dit vraagt om een visie op landbouw en ook op voedselvoorziening op nationaal en Europees niveau. Het is nu de tijd om in dialoog tot visie en oplossingen te komen; ook om polarisatie en verharding te voorkomen.’

In zijn algemeenheid vinden de provincies dat nu te onduidelijk is welke (financiële) inzet het Rijk gaat leveren om tot realisatie van de doelen in het NPLG te komen. Provincies kunnen dit niet alleen behappen en vragen om meer duidelijkheid vanuit het Rijk.

In een reactie op het Ontwerp-NPLG gaf de NFO eerder al aan te pleiten voor een gelijk speelveld voor fruittelers binnen Europa. De eisen moeten tussen verschillende regio’s niet te ver uiteen gaan lopen. NFO-voorzitter Ron Mulders voegt daar aan toe: “Een breed ervaren gevoel is dat er op dit moment veel te veel van telers en boeren wordt gevraagd. Telers willen wel degelijk in beweging komen en zijn ook voor verduurzaming, maar ze willen wel weten waar ze aan toe zijn. Ook zal de invoering stap-voor-stap moeten, ze kunnen niet alles tegelijk. En last-but-not-least: ze moeten ook wat verdienen. Dat maakt het allemaal erg ingewikkeld”, aldus Mulders.

Lees hier de Interprovinciale zienswijze op het Ontwerp-Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 maart 2024 - 16:41