Afgelopen week bracht NFO-voorzitter Ron Mulders in zijn functie als portefeuillehouder Gezonde Planten bij LTO Nederland een eerste bezoek aan het Europees Parlement om over het Brusselse wetsvoorstel voor een Verordening Duurzame Gewasbescherming (SUR) te spreken. Zowel NFO als LTO Nederland onderschrijven de Europese route naar weerbare teeltsystemen en planten. Grote zorgen blijven echter bestaan over bindende reductiedoelstellingen, het ontbreken van inzet op alternatieve gewasbeschermingsmiddelen en toenemende administratielasten.

Ron Mulders: “Investeren in duurzaamheid is niet nieuw: al decennia zet de land- en tuinbouw fors in op dit thema, zoals via het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. LTO onderschrijft dan ook de Europese ambitie om te werken aan weerbaardere teelten. Feit blijft wel dat de huidige Europese doelen zeer uitdagend zijn, en volgende stappen zijn mogelijk nog uitdagender. De sector vraagt daarom om extra ondersteuning hierbij.”

Wortel in plaats van stok
In het Europees Parlement riep Mulders op tot duidelijk perspectief voor boeren en tuinders. Het huidige voorstel beperkt zich nog vooral tot een stok voor de Commissie om de gestelde reductiedoelen te bereiken. Een wortel om de land- en tuinbouw écht te helpen verder te verduurzamen ontbreekt.

Mulders vervolgt: “Met nieuwe groene middelen, innovatieve technieken en robuuste rassen kunnen snel verduurzamingsstappen worden gezet. De overheid kan hierbij helpen door de toelatingsprocedure voor groene middelen te versnellen en door de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologieën te stimuleren. Deze versnelling is hard nodig: het tempo waarin middelen verdwijnen is aanzienlijk hoger dan het tempo waarin nieuwe middelen beschikbaar komen. Zonder effectieve en bruikbare alternatieven is deze transitie onhaalbaar en onrealistisch.”

Parlement en Raad aan zet
Op dit moment behandelen het Europees Parlement en de 27 EU-landbouwministers het wetsvoorstel. Eind vorig jaar hebben de lidstaten de Commissie gevraagd om via een nieuwe impactanalyse de gevolgen van dit wetsvoorstel op gewasopbrengsten nogmaals te beoordelen. Ook vroegen zij de Commissie meer aandacht te geven aan de versnelde toegang tot alternatieve gewasbeschermingsmiddelen. Op basis van deze uitkomsten bepalen de lidstaten hun positie, en onderhandelen zij over dit voorstel met de Commissie. LTO blijft haar positie onder de aandacht brengen bij Europarlementariërs, de betrokken ministers in Den Haag en richting de Tweede Kamer.

Verordening Duurzame Gewasbescherming (SUR)
Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen moet tegen 2030 in de EU worden gehalveerd. Daarnaast moet de inzet van middelen in gevoelige gebieden nabij water, natuur en bebouwing verder worden ingeperkt. Dat stelde de Europese Commissie afgelopen zomer met het wetsvoorstel voor een Verordening Duurzame Gewasbescherming (SUR).

Bron: lto.nl

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 31 januari 2023 - 17:14