Op 1 januari 2021 was 7.777 ha van het Nederlandse fruitareaal in de openlucht On the way to Planetproof gecertificeerd. Dat is 35% van het totale areaal. Een jaar geleden was het aandeel Planetproof binnen de fruitsector nog 30%, met een totaal gecertificeerd oppervlak van 6.059 ha. Veelal onder druk van afzetorganisaties en supermarkten nam het aantal Planetproof-gecertificeerde bedrijven in 2019 enorm toe. De groei was het afgelopen jaar minder sterk, maar nog altijd fors.
Sterkste groeier binnen de categorie fruit waren dit jaar de bessen, met ruim een verdubbeling van het areaal. Ook het areaal gecertificeerde kersen nam relatief sterk toe. In aantal hectares gemeten was peer de sterkste groeier en tevens het grootste product bij het fruit, zie ook de tabel.
In de categorie fruit is overigens ook het areaal aardbei opgenomen. Dit areaal bedroeg zowel vorig jaar als dit jaar 481 ha.

Het aandeel On the way to Planetproof in alle plantaardige sectoren samen nam het afgelopen jaar met 26% toe naar 43.579 hectare. Productgroepen met het grootste aandeel Planetproof zijn tafelaardappelen, groenten, kruiden en groenten en fruit onder glas, met een gemiddeld aandeel van 47% van het areaal.

Klik hier voor de cijfers van vorig jaar.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 4 maart 2021 - 16:45