Een optimale beschikbaarheid van water is van groot belang voor de fruitteeltsector. Voldoende drinkwater in de toekomst is ook belangrijk, maar dan wel met zo weinig mogelijk negatieve consequenties voor de sector. Om die reden werd medio dit jaar de Betuwse Watertafel ingesteld. Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden, laten de deelnemers aan de Betuwse Watertafel (BWT) – waaronder de NFO – Esplanada Advies BV een verkenning uitvoeren. Die moet leiden tot:

  • Een doorkijk naar de beschikbaarheid van grond- en oppervlaktewater voor de sector, nu en in de toekomst (2050);
  • Een overzicht van mogelijke knelpunten hierin voor het hele gebied en mogelijk per deelstroomgebied, inclusief mogelijke maatregelen om die knelpunten op te heffen of te verminderen;
  • Inzicht in kansen die er liggen in de NPLG-gebiedsplannen vanuit het principe water en bodem als sturend principe;
  • Een beeld van openstaande vragen en advies voor verdere uitwerking van de Betuwse Watertafel.

Naast deze verkenning wat betreft waterbeschikbaarheid in de toekomst heeft de Betuwse Watertafel ook de taak om te adviseren over de realisatie van nieuwe locaties voor drinkwater. De fruitteeltsector en andere agrarische sectoren hebben daarbij het belang dat de reserveringsgebieden die per volgend jaar ingaan zo snel mogelijk worden verkleind. De sectoren hebben met Provinciale Staten afspraken gemaakt deze in maximaal drie jaar zoveel mogelijk te verkleinen.

De Betuwse Watertafel is een samenwerkingsverband van de NFO, Tree Centre Opheusden, LTO Noord, Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland, Vitens en Rijkswaterstaat. Het initiatief wordt ondersteund vanuit Fruitpact en de Fruit Tech Campus.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 december 2022 - 16:41