De invoering van een nieuwe indicator voor de fosfaattoestand in de bodem, per 1 januari 2021, leidt tot (zeer) grote veranderingen voor agrarische bedrijven. Met name op kleigronden in delen van Nederland zal de fosfaatruimte sterk dalen door deze wijziging. Het probleem zit in de klassenindeling van de nieuwe gecombineerde fosfaatindicator. In een brief aan de minister van LNV pleit LTO Nederland, ook namens de NFO, voor aanpassing van de voorgestelde klassenindeling, zodat de impact van de nieuwe regelgeving voor individuele bedrijven beperkt blijft.

De wijziging komt voort uit afspraken die het ministerie van LNV heeft gemaakt met Brussel voor de uitvoering van het zesde actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn. De nieuwe gecombineerde indicator voor de fosfaattoestand van bouwland en grasland wordt uitgedrukt in een combinatie van de meetwaarden van het P-CaCl2-getal (de hoeveelheid plant-beschikbaar fosfaat), uitgedrukt in milligrammen P (fosfor) per kilogram grond, en het P-AL-getal (de bodemvoorraad fosfaat), uitgedrukt in milligrammen P2O5 (fosfaat) per 100 gram grond. Met deze methodiek passen de normen beter bij de daadwerkelijke P-toestand van de grond, waardoor de gebruiksnormen beter afgestemd worden op de daadwerkelijke situatie. Een ander onderdeel van de wijziging betreft een voorstel voor de klassenindeling voor deze (nieuwe) gecombineerde fosfaatindicator, op basis waarvan de fosfaat-plaatsingsruimte wordt bepaald. Vooral dit laatste vinden NFO en LTO een bezwaar. De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) die gevolgen van de nieuwe klasseindeling in opdracht van het ministerie van LNV onderzocht, verwachtte dat deze gering zouden zijn. Een totaalanalyse van Eurofins Agro, die daarvoor analyses van individuele boeren gebruikte, wijst echter uit dat in bepaalde regio’s de fosfaatbemestingsruimte ongewenst zeer sterk daalt in de nieuwe situatie. De impact van de nieuwe regelgeving is het grootst in de oranje-bruin gekleurde gebieden, zie nieuwsafbeelding.

Waardes op uw grondmonster
Grondanalysebureaus spelen overigens al in op de wetswijziging, door op het analyseverslag alle drie de fosfaat-parameters te vermelden (Pw, P-Al en P-PAE), zie hiervoor ook de foto als voorbeeld. Daarmee kunnen de verslagen ook na de wetswijziging worden gebruikt. Heeft u onlangs een monster laten nemen bekijk dan even of op uw rapport alledrie de parameters genoemd staan.

De analyses (en bijbehorende kaarten) van Eurofins Agro zijn hier te bekijken.
De brief van LTO Nederland aan de minister is hier in te zien.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 oktober 2020 - 14:39